Κανονισμός Επισκεπτών

Από Wiki Τμήματος Μαθηματικών

Άρθρο 1: Διαδικασία επιλογής

 1. Μεταδιδάκτορες συνεργάτες - επισκέπτες ερευνητές γίνονται δεκτοί μετά από αίτημα του ενδιαφερόμενου μέλους ΔΕΠ του Τμήματος και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
 2. Στην κατηγορία του μεταδιδάκτορος συνεργάτη - επισκέπτη ερευνητή εντάσσονται:
  1. Μεταπτυχιακοί φοιτητές ή μεταδιδάκτορες υπότροφοι του ΙΚΥ ή άλλων οργανισμών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής οι οποίοι επιθυμούν να επισκεφθούν το Τμήμα Μαθηματικών και να συνεργαστούν ερευνητικά με μέλος ή μέλη ΔΕΠ του Τμήματος.
  2. Μέλη ΔΕΠ Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής τα οποία επιθυμούν να επισκεφθούν το Τμήμα Μαθηματικών στο πλαίσιο εκπαιδευτικής τους άδειας και να συνεργαστούν ερευνητικά με μέλος ή μέλη ΔΕΠ του Τμήματος.

Άρθρο 2: Δικαιώματα και υποχρεώσεις

Οι μεταδιδάκτορες συνεργάτες - επισκέπτες ερευνητές:

 1. Ύστερα από πρόταση του Τομέα και απόφαση του Τμήματος, λαμβάνουν τις διευκολύνσεις που παρέχονται στους επιστημονικούς συνεργάτες (για παράδειγμα: γραφείο, τηλέφωνο, κωδικός Η/Υ, γραμματειακή υποστήριξη, πρόσβαση και δικαίωμα χρήσης της βιβλιοθήκης και των εργαστηρίων).
 2. Συμμετέχουν στις δραστηριότητες του Τομέα (για παράδειγμα: σεμινάρια, εκδηλώσεις, επιτηρήσεις, εργαστήρια, προγράμματα).
 3. Δύνανται κατόπιν συνεννόησης και έγκρισης του Τομέα να προσφέρουν διδακτικό έργο.
 4. Στο τέλος της θητείας τους, λαμβάνουν βεβαίωση από τον Πρόεδρο του Τμήματος για το έργο που εκτέλεσαν.
 5. Στις εργασίες που παράγουν μνημονεύουν ότι η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (υπό την ιδιότητα του Μεταδιδάκτορος Συνεργάτη - Επισκέπτη Ερευνητή).