Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Από Wiki Τμήματος Μαθηματικών

Άρθρο 1: Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στους Κλάδους της Μαθηματικής Επιστήμης» σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και τις διατάξεις του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α΄ 141).

Ο παρών Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών αντιστοιχεί στο δεύτερο κύκλο σπουδών ο οποίος συνίσταται στην παρακολούθηση Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) και ολοκληρώνεται με την απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.). Συμπληρώνει τις διατάξεις του Κεφαλαίου Θ’ [Οργάνωση και Λειτουργία Προγραμμάτων Δεύτερου και Τρίτου Κύκλου Σπουδών] του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚΑ΄ 141): «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις».

Άρθρο 2 : Όργανα του Π.Μ.Σ.

Τα όργανα του Π.Μ.Σ είναι:

 1. Η Σύγκλητος του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), η σύνθεση της οποίας ορίζεται στο Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α΄ 141, Άρθρο 16, παράγ. 1).
 2. Η Συνέλευση του Τμήματος (Σ.Τ.), η σύνθεση της οποίας ορίζεται στο Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α΄ 141, Άρθρο 29, παράγ. 1).
 3. Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) και ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. Η Σ.Ε. ορίζεται από τη Σ.Τ., σύμφωνα με το Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α΄ 141, Άρθρο 81, παράγ. 2), έχει διετή θητεία και αποτελείται από το Διευθυντή του Π.Μ.Σ. και τέσσερα (4) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος, που έχουν συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό του Π.Μ.Σ. και αναλαμβάνουν διδακτικό έργο στο Π.Μ.Σ.. Η Συνέλευση του Τμήματος ορίζει Διευθυντή του Π.Μ.Σ. (ΦΕΚ Α΄ 141, Άρθρο 81, παράγ. 4) για διετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης χωρίς περιορισμό, ο οποίος και προεδρεύει στη Σ.Ε.. Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος, κατά προτεραιότητα βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή. Αρμοδιότητές της Σ.Ε. (Ν. 4957/2022, ΦΕΚ Α΄ 141, Άρθρο 82, παράγ. 3) είναι η παρακολούθηση και ο συντονισμός της λειτουργίας του Π.Μ.Σ. και ιδίως:
  1. η κατάρτιση του αρχικού ετήσιου προυπολογισμού του Π.Μ.Σ. και οι τροποποιήσεις αυτού, εφόσον το Π.Μ.Σ. διαθέτει πόρους σύμφωνα με το άρθρο 84 (Ν. 4957/2022, ΦΕΚ Α΄ 141), και εισήγηση της έγκρισής του προς την Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.),
  2. η κατάρτιση του απολογισμού του Π.Μ.Σ. και η εν συνεχεία εισήγηση της έγκρισής του από τη Σ.Τ.,
  3. η έγκριση διενέργειας δαπανών του Π.Μ.Σ.,
  4. η έγκριση χορήγησης υποτροφιών ανταποδοτικών ή μη,
  5. η εισήγηση προς τη Σ.Τ. της κατανομής διδακτικού έργου του Π.Μ.Σ. καθώς και η ανάθεση του διδακτικού έργου στις κατηγορίες διδασκόντων του άρθρου 83 (Ν. 4957/2022, ΦΕΚ Α΄ 141),
  6. η εισήγηση προς τη Σ.Τ. της πρόσκλησης Επισκεπτών Καθηγητών για την κάλυψη διδακτικών αναγκών του Π.Μ.Σ.,
  7. η κατάρτιση σχεδίου για την τροποποίηση του προγράμματος σπουδών, την οποία υποβάλλει προς τη Σ.Τ.,
  8. η εισήγηση προς τη Σ.Τ. της ανακατανομής μαθημάτων μεταξύ ακαδημαϊκών εξαμήνων, καθώς και η μέριμνα για θέματα που σχετίζονται με την ποιοτική αναβάθμιση του προγράμματος σπουδών.

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες, όπως ορίζονται στο Άρθρο 82, παράγ. 4 του Ν. 4957/2022, (ΦΕΚ Α΄ 141):

 1. προεδρεύει της Σ.Ε., συντάσσει την ημερήσια διάταξη και συγκαλεί τις συνεδριάσεις της,
 2. εισηγείται τα θέματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία του Π.Μ.Σ. προς τη Σ.Τ.,
 3. εισηγείται προς τη Σ.Ε. και τα λοιπά όργανα του Π.Μ.Σ. και του Α.Ε.Ι. θέματα σχετικά με την αποτελεσματική λειτουργία του Π.Μ.Σ.,
 4. είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος σύμφωνα με το άρθρο 234 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α΄ 141) και ασκεί τις αντίστοιχες αρμοδιότητες,
 5. παρακολουθεί την υλοποίηση των αποφάσεων των οργάνων του Π.Μ.Σ. και του Εσωτερικού Κανονισμού μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων σπουδών, καθώς και την παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Π.Μ.Σ.,
 6. ασκεί οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα, η οποία ορίζεται στην απόφαση ίδρυσης του Π.Μ.Σ..

Όλες οι αρμοδιότητες και καθήκοντα της Σ.Ε. ασκούνται σε συνεργασία με τη Γραμματεία του Τμήματος.

Άρθρο 3: Γνωστικό Αντικείμενο - Σκοπός

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η προαγωγή της γνώσης και η εμβάθυνση σε γνωστικές περιοχές της Μαθηματικής Επιστήμης όπως αυτές αναπτύσσονται και εξελίσσονται στη σύγχρονη εποχή, με τους διαφόρους κλάδους και τις επιμέρους ειδικεύσεις τους. Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένων γνώσεων σε όλους τους κλάδους της Μαθηματικής Επιστήμης, ώστε οι κάτοχοι του απονεμόμενου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) να έχουν αυξημένες ικανότητες εφαρμογής των σύγχρονων κλάδων, ειδικεύσεων και κατευθύνσεων των Μαθηματικών στο επαγγελματικό τους περιβάλλον.

Άρθρο 4: Μεταπτυχιακοί Τίτλοι - Επίσημη Γλώσσα

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στις ακόλουθες ειδικεύσεις:

Ειδίκευση Α΄
Μαθηματικά (Ανάλυση - Άλγεβρα - Γεωμετρία)
Ειδίκευση Β΄
Στατιστική και Επιχειρησιακή Έρευνα
Ειδίκευση Γ΄
Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Πληροφορική

Η Ειδίκευση αναγράφεται υποχρεωτικά στον τίτλο του Δ.Μ.Σ.. Η επίσημη γλώσσα διεξαγωγής του προγράμματος είναι η Ελληνική.

Άρθρο 5: Κατηγορίες πτυχιούχων για φοίτηση στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί Έλληνες ή αλλοδαποί πτυχιούχοι Τμημάτων Μαθηματικών ή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ή Στατιστικής ή Επιχειρησιακής Έρευνας Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, μπορεί να γίνουν δεκτοί, ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε. και απόφαση της Σ.Τ., κάτοχοι πτυχίων Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνικών Σχολών ή Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι) ή Οικονομικών Σχολών ή Τμημάτων Πληροφορικής, καθώς και oι κάτοχοι Μ.Δ.Ε. συναφούς γνωστικού αντικειμένου που επιθυμούν να αποκτήσουν το Δ.Μ.Σ. του Τμήματος. Δεν γίνονται δεκτοί κάτοχοι Δ.Μ.Σ. ίδιας Ειδίκευσης.

Άρθρο 6: Αριθμός Εισακτέων - Προκήρυξη Θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Κάθε ακαδημαϊκό έτος, με απόφαση της Σ.Τ., μετά από σχετική εισήγηση της Σ.Ε. και πρόταση των Τομέων, προκηρύσσεται η πλήρωση ενός αριθμού θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών για κάθε Ειδίκευση, ο οποίος συνολικά δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό σαράντα (40), χωρίς την υποχρέωση να πληρωθούν όλες οι θέσεις. Ο μέγιστος αριθμός εισακτέων ανά ειδίκευση ορίζεται σε είκοσι (20) για την Α΄ Ειδίκευση, και δέκα (10) για κάθε μια από τις Ειδικεύσεις Β΄ και Γ΄. Ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε. και με απόφαση της Σ.Τ. καθορίζεται ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος, η κατανομή στις ειδικεύσεις και οι ειδικεύσεις του προγράμματος που μπορούν να δεχθούν φοιτητές μερικής φοίτησης.

Η προκήρυξη των θέσεων γίνεται το μήνα Ιούνιο και η επιλογή ολοκληρώνεται το αργότερο ως τα μέσα Σεπτεμβρίου. Με μέριμνα της Σ.Ε. και της Γραμματείας του Τμήματος, η ανωτέρω προκήρυξη δημοσιεύεται στον ημερήσιο τύπο, στο διαδίκτυο, `αναρτάται στον ιστότοπο του Τμήματος και αποστέλλεται για ανάρτηση στις Γραμματείες των συναφών Τμημάτων. Η προθεσμία υποβολής καθορίζεται στην προκήρυξη. Κάθε υποψήφιος υποβάλλει αίτηση για μία μόνο Ειδίκευση.

Υποψήφιοι μπορούν να είναι οι πτυχιούχοι Τμημάτων που αναφέρονται στο Άρθρο 5 του παρόντος κανονισμού, καθώς και φοιτητές/τριες των ιδίων Τμημάτων οι οποίοι, πρόκειται να αποφοιτήσουν κατά την εξεταστική περιόδο του Σεπτεμβρίου με προσκόμιση βεβαίωσης ολοκλήρωσης των σπουδών τους. Eφόσον επιλεγούν, oφείλουν να προσκομίσουν αποδεικτικό κτήσης του ως άνω περιγραφόμενου πτυχίου.

Υποψήφιοι οι οποίοι είχαν εγγραφεί και παρακολουθήσει, στο παρελθόν, μια από τις ειδικεύσεις του προγράμματος χωρίς να την ολοκληρώσουν επιτυχώς, δεν μπορούν να υποβάλλουν εκ΄ νέου αίτηση υποψηφιότητας για την Ειδίκευση αυτή. Μπορούν όμως να είναι εκ΄ νέου υποψήφιοι σε μια από τις υπόλοιπες ειδικεύσεις του Π.Μ.Σ..

Οι υποψήφιοι υποβάλουν αίτηση στην οποία αναγράφεται η Ειδίκευση που επιθυμούν να παρακολουθήσουν και το καθεστώς φοίτησης, εφόσον η Ειδίκευση που επιθυμούν προσφέρει πλήρη ή και μερική φοίτηση (σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγ. 4, εδ. ζ, Άρθρο 79 και παράγ. 3 εδ. ιε, Άρθρο 80 του N. 4957/2022, ΦΕΚ Α΄ 141). Ειδικότερα για την Ειδίκευση Α΄ δύναται επιπρόσθετα να δηλώνουν την κατεύθυνση (Ανάλυση ή Άλγεβρα-Γεωμετρία) την οποία επιθυμούν να ακολουθήσουν (βλέπε Άρθρο 9 του παρόντος κανονισμού). Η αίτηση συνοδεύεται από:

 1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του/της υποψηφίου/φίας.
 2. Αντίγραφο των τίτλων σπουδών.
 3. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών.
 4. Δύο τουλάχιστον ακαδημαϊκές συστατικές επιστολές.
 5. Αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ, εφόσον πρόκειται για τίτλους σπουδών του εξωτερικού.
 6. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων εφόσον υπάρχουν.
 7. Πιστοποιητικά διδακτικής ή ερευνητικής απασχόλησης εφόσον υπάρχουν.
 8. Εφόσον υπάρχει, πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2, όπως καθορίζεται από το Α.Σ.Ε.Π..
 9. Για αλλοδαπούς φοιτητές, εφόσον υπάρχει, επιπλέον πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελληνικής γλώσσας επιπέδου Β2, όπως καθορίζεται από το Α.Σ.Ε.Π..

Άρθρο 7: Κριτήρια και Διαδικασία Επιλογής Εισακτέων

Ως Επιτροπή Πρόσληψης εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται η Σ.Ε., η οποία εισηγείται στη Σ.Τ. την τελική επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών, αφού τους έχει κατατάξει κατά Ειδίκευση και αξιολογήσει κατά σειρά επιτυχίας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ είναι η επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας και επιπλέον η επαρκής γνώση της Ελληνικής γλώσσας για τους αλλοδαπούς υποψηφίους. Σε περίπτωση μη κατοχής επίσημου τίτλου πιστοποίησης επαρκούς γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2), η Σ.Ε. ελέγχει την επάρκεια του υποψηφίου με διενέργεια ειδικής γραπτής εξέτασης στη μετάφραση επιστημονικών κειμένων, σχετικών με την ειδίκευση που αιτείται ο υποψήφιος, από την Αγγλική στην Ελληνική γλώσσα. Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους σε περίπτωση μη κατοχής επίσημου τίτλου πιστοποίησης επαρκούς γνώσης της Ελληνικής γλώσσας (επιπέδου Β2), η Σ.Ε. ελέγχει την επάρκεια του υποψηφίου με διενέργεια ειδικής γραπτής εξέτασης στη μετάφραση σχετικών (με την ειδίκευση που αιτείται ο υποψήφιος) κειμένων από την Αγγλική στην Ελληνική γλώσσα και αντίστροφα.

Αποτυχία στην παραπάνω εξέταση συνεπάγεται αποκλεισμό από την περαιτέρω διαδικασία επιλογής.

Ο πίνακας κατάταξης των υποψηφίων από τη Σ.Ε. προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη:

 1. το μέσο όρο της βαθμολογίας σε προπτυχιακά μαθήματα, η ύλη των οποίων καλύπτει την ύλη των μαθημάτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω ανά Ειδίκευση,
 2. το βαθμό πτυχίου,
 3. τη συνέντευξη και το περιεχόμενο των δύο τουλάχιστον ακαδημαϊκών συστατικών επιστολών,
 4. τη δυναμική του υποψήφιου μεταπτυχιακού φοιτητή, όπως αυτή αποτυπώνεται μεταξύ άλλων στη χρονολογία απόκτησης πτυχίου, και στη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του πτυχίου, και τις επιδόσεις σε επιλογής προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με την Ειδίκευση για την οποία αιτείται ο υποψήφιος μεταπτυχιακός φοιτητής κ.ά..

Η συνεκτίμηση από τη Σ.Ε. των παραπάνω γίνεται θέτοντας αντίστοιχα βάρη ως εξής:

 • 40 x (μέσος όρος στα προπτυχιακά μαθήματα τα σχετικά με την ειδίκευση που επιθυμεί να ακολουθήσει ο υποψήφιος),
 • 40 x (βαθμός πτυχίου),
 • 10 x (βαθμός συνέντευξης, συστατικές επιστολές, δημοσιευμένο έργο, διπλωματική εργασία, κ.ά.),
 • 10 x (δυναμική, επιδόσεις σε επιλογής προπτυχιακά μαθήματα, πέραν των όσων αναφέρονται παραπάνω στο Κριτήριο 1, σχετικά με την Ειδίκευση για την οποία αιτείται ο υποψήφιος).

Τα μαθήματα κατά Ειδίκευση για το Κριτήριο 1 είναι τα εξής:

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Α'

Τα υποχρεωτικά μαθήματα του Α και Β Τομέα

 • Απειροστικός Λογισμός Ι
 • Γραμμική Άλγεβρα Ι
 • Αναλυτική Γεωμετρία
 • Απειροστικός Λογισμός ΙΙ
 • Θεμελιώδεις Έννοιες Μαθηματικών
 • Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ
 • Απειροστικός Λογισμός ΙΙΙ
 • Εισαγωγή στην Τοπολογία
 • Απειροστικός Λογισμός IV
 • Εισαγωγή στις Διαφορικές Εξισώσεις
 • Θεωρία Αριθμών
 • Αλγεβρικές Δομές Ι
 • Στοιχεία Διαφορικής Γεωμετρίας
 • Μιγαδικές Συναρτήσεις Ι

Τα επιλογής μαθήματα του Α και Β Τομέα

 • Γενική Τοπολογία
 • Πραγματική Ανάλυση ή Θεωρία Μέτρου
 • Συναρτησιακή Ανάλυση
 • Αλγεβρικές Δομές ΙΙ
 • Θεωρία Ομάδων
 • Στοιχεία Ολικής Διαφορικής Γεωμετρίας
 • Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις ή Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Β'

Τα δύο υποχρεωτικά μαθήματα του Γ Τομέα

 • Εισαγωγή στις Πιθανότητες
 • Εισαγωγή στη Στατιστική

Τα υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν μαθήματα του Γ Τομέα

 • Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστικής
 • Στατιστική Συμπερασματολογία
 • Παλινδρόμηση & Ανάλυση Διακύμανσης
 • Γραμμικός Προγραμματισμός

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Γ'

Τα τρία υποχρεωτικά μαθήματα του Δ Τομέα

 • Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση (Y)
 • Εισαγωγή στον Προγραμματισμό (Υ)
 • Κλασική Μηχανική (Υ)

Τρία από τα επιλογής μαθήματα του Δ Τομέα

Οι υποψήφιοι των τριών ειδικεύσεων, που δεν πληρούν το Κριτήριο 1 (δεν έχουν εξεταστεί επιτυχώς στα παραπάνω καθορισθέντα μαθήματα), δύναται να συμμετάσχουν σε εξετάσεις που διενεργεί η Σ.Ε. Η εξεταστέα ύλη είναι η ύλη των μαθημάτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών που αντιστοιχούν στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Α'

 • Διαφορικοί και Ολοκληρωτικοί Λογισμοί
 • Τοπολογία Μετρικών χώρων
 • Αλγεβρικές Δομές
 • Στοιχεία Διαφορικής Γεωμετρίας

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Β'

 • Εισαγωγή στις Πιθανότητες
 • Εισαγωγή στη Στατιστική
 • Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστικής
 • Στατιστική Συμπερασματολογία
 • Παλινδρόμηση & Ανάλυση Διακύμανσης
 • Γραμμικός Προγραμματισμός

ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ Γ'

 • Θεμελιώδη θέματα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
 • Θεμελιώδη θέματα Πληροφορικής

Αναφορικά με την Ειδίκευση Β΄, υποψήφιοι που κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών τους έχουν εξεταστεί επιτυχώς στην ύλη κάποιων εκ των παραπάνω ενοτήτων, εξετάζονται στην ύλη των λοιπών ενοτήτων.

Αποτυχία στην παραπάνω εξέταση συνεπάγεται αποκλεισμό από την περαιτέρω διαδικασία επιλογής.

Υπότροφοι, κατόπιν εξετάσεων, του Ι.Κ.Υ. ή άλλων φορέων, γίνονται δεκτοί στο Π.Μ.Σ. μετά από συνέντευξη, καθ’ υπέρβαση του προβλεπόμενου αριθμού, με εισήγηση της Σ.Ε. και απόφαση της Σ.Τ. Η Ειδίκευση θα είναι συναφής με το γνωστικό αντικείμενο για το οποίο χορηγήθηκε η υποτροφία.

Αριστούχοι πτυχιούχοι του Άρθρου 5 του παρόντος κανονισμού δηλαδή, πτυχιούχοι του Άρθρου 5 με βαθμό πτυχίου μεγαλύτερο ή ίσο του 8.50, γίνονται δεκτοί στο Π.Μ.Σ, μετά από υποχρεωτική παρουσία σε συνέντευξη ενώπιον της Σ.Ε.. Για την ένταξή τους σε Ειδίκευση θα εισηγείται σχετικά η Σ.Ε. με βάση την αίτηση του υποψηφίου και τα σχετικά μαθήματα που είχε παρακολουθήσει στο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών.

Άρθρο 8: Χρονική Διάρκεια

Το πρόγραμμα παρέχεται για πλήρη και μερική φοίτηση για εργαζόμενους φοιτητές (βλέπε παράγ. 4, εδ. ζ Άρθρο 79 και παράγ. 3, εδ. ιε, Άρθρο 80, N. 4957/2022, ΦΕΚ Α΄ 141). Η χρονική διάρκεια για την απονομή των τίτλων, κατά το Άρθρο 4 του παρόντος κανονισμού, ορίζεται σε τουλάχιστον τρία (3) διδακτικά εξάμηνα και όχι μεγαλύτερη από πέντε (5) διδακτικά εξάμηνα για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης και τουλάχιστον πέντε (5) διδακτικά εξάμηνα και όχι μεγαλύτερη από επτά (7) διδακτικά εξάμηνα για τους φοιτητές μερικής φοίτησης.

Σε ειδικές περιπτώσεις ο μεταπτυχιακός φοιτητής δύναται, κατόπιν αίτησής του προς τη Σ.Τ., να ζητήσει αναστολή σπουδών για συνεχόμενες ή μη περιόδους που αθροιζόμενες δεν ξεπερνούν το ένα (1) πλήρες ημερολογιακό έτος. Στην αίτησή του ο υποψήφιος πρέπει να αναγράφει τους λόγους για τους οποίους ζητεί την αναστολή. Την αίτηση του υποψηφίου πρέπει να συνοδεύει έγγραφο του Σύμβουλου Σπουδών (βλ. Άρθρο 8) με το οποίο να εισηγείται την αποδοχή ή την απόρριψη του αιτήματος για αναστολή σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή. Η Σ.Τ. αποφαίνεται επί της αίτησης κατόπιν σχετικής εισήγησης της Σ.Ε. και του Διευθυντή του Π.Μ.Σ.. Το χρονικό διάστημα αναστολής δεν προσμετράται στη χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης του Π.Μ.Σ.

Ο χρόνος υποχρεωτικής στράτευσης και η προβλεπόμενη από τη νομοθεσία άδεια μητρότητας και ανατροφής θεωρούνται αυτοδίκαια ως χρόνος αναστολής σπουδών, πέραν του πιο πάνω χρόνου αναστολής.

Μεταπτυχιακός φοιτητής ο οποίος δεν περατώνει το Π.Μ.Σ. εντός των προθεσμιών, όπως αυτές περιγράφονται στις παραπάνω παράγραφους του παρόντος Άρθρου, διαγράφεται από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με απόφαση της Σ.Τ., μετά από εισήγηση της Σ.Ε.. Η απόφαση κοινοποιείται υποχρεωτικά στο Σύμβουλο Καθηγητή και στο μεταπτυχιακό φοιτητή. Σε αυτήν την περίπτωση παρέχεται η δυνατότητα παροχής βεβαίωσης σπουδών στην οποία αναγράφονται τα μαθήματα που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς.

Άρθρο 9: Σύμβουλοι Σπουδών Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Κάθε εισακτέος στην Ειδίκευση Α΄ μεταπτυχιακός φοιτητής δηλώνει, είτε με την αρχική του αίτηση είτε με νεότερη αίτηση εντός δύο μηνών από την έναρξη των μαθημάτων, την κατεύθυνση (Ανάλυση ή Άλγεβρα-Γεωμετρία) την οποία επιθυμεί να ακολουθήσει, σύμφωνα και με τη διαθεσιμότητα των διδασκόντων και τη λειτουργία του Π.Μ.Σ.

Για κάθε νεοεισερχόμενο μεταπτυχιακό φοιτητή ορίζεται Σύμβουλος Σπουδών. Ως Σύμβουλος Σπουδών ορίζεται ο Διευθυντής του αντίστοιχου Τομέα στον οποίο εντάσσεται ο μεταπτυχιακός φοιτητής ή ένα μέλος Δ.Ε.Π. του οικείου Τομέα, ή σε περίπτωση αδυναμίας, ένα μέλος της Σ.Ε..

Ο Σύμβουλος Σπουδών παρακολουθεί, συμβουλεύει και καθοδηγεί το μεταπτυχιακό φοιτητή, μέχρι να οριστεί ο Επιβλέπων Καθηγητής για τη μεταπτυχιακή του διατριβή, ο οποίος και αναλαμβάνει και το ρόλο του Συμβούλου Σπουδών. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να ενημερώνει το Σύμβουλό του για την πορεία των σπουδών του και για τα μαθήματα στα οποία εγγράφεται κάθε εξάμηνο.

Άρθρο 10: Πρόγραμμα Σπουδών - Έλεγχος Γνώσεων - Προϋποθέσεις Απόκτησης Δ.Μ.Σ.

Για την απονομή του Δ.Μ.Σ. απαιτείται η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε μαθήματα με συνολικό φόρτο τουλάχιστον 60 πιστωτικών μονάδων (E.C.T.S.) Τα μαθήματα κατανέμονται στα δύο πρώτα εξάμηνα (Α΄ και Β΄) και πιστώνονται με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες ανά εξάμηνο. Το Γ΄ εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διατριβής και την επιτυχή δημόσια εξέταση του φοιτητή σε αυτή, η οποία πιστώνεται με τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για την απονομή του Δ.Μ.Σ. ανέρχονται σε ενενήντα (90), εκ των οποίων οι 30 προέρχονται υποχρεωτικά από τη μεταπτυχιακή διατριβή. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πλήρους φοίτησης οφείλουν να δηλώσουν και να παρακολουθήσουν τέσσερα (4) μαθήματα ανά εξάμηνο, οι δε μερικής φοίτησης δύο (2) μαθήματα ανά εξάμηνο. Με απόφαση της Σ.Τ. μπορεί να γίνει ανακατανομή των μαθημάτων ανά διδακτικό εξάμηνο μετά από σχετική εισήγηση του Διευθυντή Π.Μ.Σ. και της Σ.Ε..

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή των κατά το Άρθρο 4 μεταπτυχιακών τίτλων ορίζονται ως εξής:

Α. ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΑΝΑΛΥΣΗ - ΑΛΓΕΒΡΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ)

 • ΑΝ1 Πραγματική Ανάλυση
 • ΑΝ2 Γενική Τοπολογία
 • ΑΝ3 Μιγαδική Ανάλυση
 • ΑΝ4 Συναρτησιακή Ανάλυση
 • ΑΝ5 Διαφορικές Εξισώσεις
 • ΑΝ6 Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις
 • ΑΝ7 Θεωρία Μέτρου
 • ΑΝ8 Αρμονική Ανάλυση
 • ΑΝ9 Θεωρία Τελεστών
 • ΑΝ10 Τοπολογικές Μέθοδοι στις Διαφορικές Εξισώσεις
 • ΑΝ11 Κυρτή Ανάλυση
 • ΑΝ12 Ανεξάρτητη Σπουδή στην Ανάλυση Ι
 • ΑΝ13 Ανεξάρτητη Σπουδή στην Ανάλυση ΙΙ
 • ΑΛ1 Άλγεβρα Ι
 • ΑΛ2 Άλγεβρα ΙΙ
 • ΑΛ3 Εφαρμοσμένη Άλγεβρα
 • ΑΛ4 Αλγεβρική Θεωρία Αριθμών
 • ΑΛ5 Ομολογική Άλγεβρα
 • ΑΛ6 Ειδικά Θέματα Άλγεβρας
 • ΓΕ1 Κλασσική Διαφορική Γεωμετρία
 • ΓΕ2 Διαφορική Γεωμετρία
 • ΓΕ3 Γεωμετρία Riemann
 • ΓΕ4 Διαφορική Τοπολογία
 • ΓΕ5 Αλγεβρική Τοπολογία Ι
 • ΓΕ6 Αλγεβρική Τοπολογία ΙΙ
 • ΓΕ7 Αλγεβρική Γεωμετρία
 • ΓΕ8 Ειδικά Θέματα Γεωμετρίας

Στην Ειδίκευση Α΄ απαιτούνται:

 1. Η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε ένα (1) από τα μαθήματα ΑΝ1, ΑΝ2 ή ΑΝ4, σε ένα (1) από τα μαθήματα ΓΕ1 ή ΓΕ2 και στο μάθημα ΑΛ1.
 2. Η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε τέσσερα (4) τουλάχιστον κατ’ επιλογήν μαθήματα από τον ανωτέρω προσφερόμενο κατάλογο μαθημάτων της εν λόγω Ειδίκευσης.
 3. Η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε ένα (1) το πολύ κατ’ επιλογήν μάθημα από τον πλήρη κατάλογο των προσφερομένων μαθημάτων των ειδικεύσεων Α΄, Β΄ και Γ΄.

Β. ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

 • ΣEE1 Μαθηματική Στατιστική
 • ΣEE2 Γραμμικά Μοντέλα
 • ΣEE3 Μαθηματικός Προγραμματισμός
 • ΣEE4 Βιοστατιστική
 • ΣEE5 Ανάλυση Δεδομένων και Στατιστικά Πακέτα
 • ΣEE6 Πολυδιάστατη Ανάλυση
 • ΣEE7 Μη Γραμμικός Προγραμματισμός
 • ΣEE8 Θεωρία Δειγματοληψίας
 • ΣEE9 Θεωρία Πιθανοτήτων
 • ΣEE10 Εφαρμοσμένη Πολυδιάστατη Ανάλυση
 • ΣEE11 Χρονοσειρές
 • ΣEE12 Υπολογιστική Στατιστική
 • ΣEE13 Ανάλυση Επιβίωσης
 • ΣEE14 Μη Παραμετρική Στατιστική
 • ΣEE15 Στοχαστική Ανάλυση και Εφαρμογές
 • ΣEE16 Διαχείριση Κινδύνου
 • ΣEE17 Θεωρία Παιγνίων
 • ΣEE18 Διαχείριση Αποθεμάτων
 • ΣEE19 Ειδικά Θέματα Στατιστικής
 • ΣEE20 Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας

Στην Ειδίκευση Β΄ απαιτούνται:

 1. Η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στα τέσσερα (4) μαθήματα ΣΕΕ1, ΣΕΕ2, ΣΕΕ3 και ΣΕΕ6.
 2. Η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε τρία (3) τουλάχιστον κατ’ επιλογήν μαθήματα από τον ανωτέρω προσφερόμενο κατάλογο μαθημάτων της εν λόγω Ειδίκευσης.
 3. Η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε ένα(1) το πολύ κατ’ επιλογήν μαθήματα από τον πλήρη κατάλογο των προσφερομένων μαθημάτων των ειδικεύσεων Α΄, Β΄ και Γ΄.

Γ. ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

 • ΑΑ1 Αριθμητική Ανάλυση
 • ΑΑ2 Θεωρία Προσεγγίσεως
 • ΑΑ3 Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα Ι
 • ΑΑ4 Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ
 • ΑΑ5 Αριθμητική επίλυση συνήθων διαφορικών εξισώσεων
 • ΑΑ6 Αριθμητική επίλυση διαφορικών εξισώσεων με μερικές παραγώγους
 • ΑΑ7 Ειδικά Θέματα Αριθμητικής Ανάλυσης
 • ΑΑ8 Παράλληλοι Υπολογισμοί
 • ΕΜ1 Μέθοδοι Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Ι
 • ΕΜ2 Μέθοδοι Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ΙΙ
 • ΕΜ3 Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις και Εφαρμογές
 • ΕΜ4 Ρευστομηχανική
 • ΕΜ5 Δυναμικά Συστήματα και Χάος
 • ΕΜ6 Ολοκληρώσιμα Συστήματα
 • ΕΜ7 Μορφοκλασματικά Σύνολα και Εφαρμογές (Fractals)
 • ΕΜ8 Λογισμός Μιγαδικών Συναρτήσεων και Εφαρμογές
 • ΕΜ9 Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
 • ΕΜ10 Ειδικά Θέματα Μηχανικής των Ρευστών
 • ΠΛ1 Θεωρία Πολυπλοκότητας
 • ΠΛ2 Μαθηματική Θεωρία των Υπολογισμών
 • ΠΛ3 Προηγμένα Θέματα Αλγορίθμων
 • ΠΛ4 Αλγοριθμική Θεωρία Γραφημάτων
 • ΠΛ5 Συμβολικοί Υπολογισμοί
 • ΠΛ6 Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας
 • ΠΛ7 Αλγόριθμοι Κρυπτογράφησης και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
 • ΠΛ8 Κατανεμημένα Υπολογιστικά Συστήματα και Εφαρμογές
 • ΠΛ9 Ειδικά Θέματα Θεωρητικής Πληροφορικής
 • ΠΛ10 Ειδικά Θέματα Πληροφορικής

Στην Ειδίκευση Γ΄ απαιτούνται:

 1. Η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε τρία (3) μαθήματα ΑΑ1, ΕΜ1 και ΠΛ1.
 2. Η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε τέσσερα (4) κατ’ επιλογήν μαθήματα από τον ανωτέρω προσφερόμενο κατάλογο μαθημάτων της εν λόγω Ειδίκευσης.
 3. Η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε ένα (1) κατ’ επιλογήν μάθημα από τον πλήρη κατάλογο των προσφερομένων μαθημάτων των ειδικεύσεων Α΄, Β΄ και Γ΄.

Με απόφαση της Σ.Τ., μετά από σχετική εισήγηση της Σ.Ε. καθορίζονται οι ειδικεύσεις του Άρθρου 4 του Π.Μ.Σ., τα μαθήματα που θα προσφέρονται ανά Ειδίκευση κατ’ έτος, και το καθεστώς πλήρους ή μερικής φοίτησης ανά Ειδίκευση.

Το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών μαθημάτων καθορίζεται στα περιγράμματά τους. Τα περιγράμματα δύναται να τροποποιηθούν μετά από πρόταση του οικείου Τομέα, εισήγηση της Σ.Ε. και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

Η διδασκαλία, οι εργασίες, οι εξετάσεις και η συγγραφή της διατριβής στο Π.Μ.Σ. μπορούν να γίνονται είτε στην Ελληνική, είτε στην Αγγλική γλώσσα.

Η έναρξη και η λήξη των μαθημάτων, ο τρόπος αναπλήρωσής τους, η διάρκεια των εξεταστικών περιόδων του Π.Μ.Σ., συμπίπτουν με τα αντίστοιχα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών.

Ο έλεγχος γνώσεων στα μεταπτυχιακά μαθήματα γίνεται με γραπτές ή και προφορικές εξετάσεις, εκπόνηση εργασιών ή συνδυασμό των ανωτέρω. Η βαθμολογική κλίμακα για την αξιολόγηση της επίδοσης των μεταπτυχιακών φοιτητών ορίζεται από μηδέν (0) έως δέκα (10), ως εξής:

 • Άριστα (8,50 έως 10)
 • Λίαν Καλώς (6,50 έως 8,49)
 • Καλώς (5 έως 6,49).

Προβιβάσιμος βαθμός είναι το πέντε (5) και οι μεγαλύτεροί του.

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Ειδίκευσης Α'

Α΄ Εξάμηνο

Προσφερόμενα Μαθήματα (κάθε μάθημα έχει 7.5 Πιστωτικές Μονάδες)

 1. ΑΝ1 (Πραγματική Ανάλυση) ή ΑΝ2 (Γενική Τοπολογία) ή ΑΝ4 (Συναρτησιακή Ανάλυση)
 2. ΓΕ1 (Κλασική Διαφορική Γεωμετρία) ή ΓΕ2 (Διαφορική Γεωμετρία)
 3. ΑΛ1 (Άλγεβρα Ι)
 4. Ένα (01) κατ΄επιλογή από τον κατάλογο των προσφερόμενων μαθημάτων της Ειδίκευσης Α΄.

Σύνολο πιστωτικών μονάδων Α΄ εξαμήνου: 30

Β΄ Εξάμηνο

Προσφερόμενα Μαθήματα (κάθε μάθημα έχει 7.5 Πιστωτικές Μονάδες)

 1. Τρία (03) κατ’ επιλογή από τον κατάλογο των προσφερόμενων μαθημάτων της Ειδίκευσης Α ́.
 2. Ένα (01) κατ’ επιλογή από τον πλήρη κατάλογο των προσφερόμενων μαθημάτων των Ειδικεύσεων Α ́, Β ́ και Γ ́, κατά προτίμηση όμως από την Ειδίκευση Α ́.

Σύνολο πιστωτικών μονάδων Β΄ εξαμήνου: 30

Γ΄ Εξάμηνο

Το Γ΄ Εξάμηνο διατίθεται στη συγγραφή και εκπόνηση της μεταπτυχιακής διατριβής εξειδίκευσης (30 Πιστωτικές Μονάδες), σύμφωνα με το Άρθρο 80, παράγ. 3, εδ. ζ), Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α΄ 141).

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Ειδίκευσης Β'

Α' Εξάμηνο

Προσφερόμενα Μαθήματα (κάθε μάθημα έχει 7.5 Πιστωτικές Μονάδες)

 1. ΣΕΕ1 (Μαθηματική Στατιστική)
 2. ΣΕΕ2 (Γραμμικά Μοντέλα)
 3. ΣΕΕ3 (Μαθηματικός Προγραμματισμός)
 4. Ένα (01) κατ’ επιλογή από τον κατάλογο των προσφερόμενων μαθημάτων της Ειδίκευσης Β ́ ή, ένα κατ’ επιλογή από τον πλήρη κατάλογο των προσφερόμενων μαθημάτων των Ειδικεύσεων Α ́, Γ ́.

Σύνολο πιστωτικών μονάδων Α΄ εξαμήνου: 30

Β' Εξάμηνο

Προσφερόμενα Μαθήματα (κάθε μάθημα έχει 7.5 Πιστωτικές Μονάδες)

 1. ΣΕΕ6 (Πολυδιάστατη Ανάλυση)
 2. Τρία (03) κατ’ επιλογή από τον κατάλογο των προσφερόμενων μαθημάτων της Ειδίκευσης Β ́.

Σύνολο πιστωτικών μονάδων Β΄ εξαμήνου: 30

Γ' Εξάμηνο

Το Γ΄ Εξάμηνο διατίθεται στη συγγραφή και εκπόνηση της μεταπτυχιακής διατριβής εξειδίκευσης (30 πιστωτικές μονάδες), σύμφωνα με το Άρθρο 80, παράγ. 3, εδ. ζ), Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α΄ 141).

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Ειδίκευσης Γ'

Α' Εξάμηνο

Προσφερόμενα Μαθήματα (κάθε μάθημα έχει 7.5 Πιστωτικές Μονάδες)

 1. ΕΜ1 (Μέθοδοι Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Ι)
 2. ΠΛ1 (Θεωρία Πολυπλοκότητας)
 3. Δύο (02) κατ’ επιλογή από τον κατάλογο των προσφερόμενων μαθημάτων της Ειδίκευσης Γ'.

Σύνολο πιστωτικών μονάδων Α' εξαμήνου: 30

Β' Εξάμηνο

Προσφερόμενα Μαθήματα (κάθε μάθημα έχει 7.5 Πιστωτικές Μονάδες)

 1. ΑΑ1 (Αριθμητική Ανάλυση)
 2. Δύο (02) κατ’ επιλογή από τον κατάλογο των προσφερόμενων μαθημάτων της Ειδίκευσης Γ'.
 3. Ένα (01) κατ’ επιλογή από τον πλήρη κατάλογο των προσφερόμενων μαθημάτων των Ειδικεύσεων Α', Β', και Γ'.
 4. Ένα (01) κατ’ επιλογή από τον κατάλογο των προσφερόμενων μαθημάτων της Ειδίκευσης Β ́ ή, ένα κατ’ επιλογή από τον πλήρη κατάλογο των προσφερόμενων μαθημάτων των Ειδικεύσεων Α', Γ'.

Σύνολο πιστωτικών μονάδων Β' εξαμήνου: 30

Γ' Εξάμηνο

Το Γ΄ Εξάμηνο διατίθεται στη συγγραφή και εκπόνηση της μεταπτυχιακής διατριβής εξειδίκευσης (30 πιστωτικές μονάδες), σύμφωνα με το Άρθρο 80, παράγ. 3, εδ. ζ), Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α΄ 141).

Άρθρο 11: Όροι Φοίτησης - Υποχρεώσεις για την Απόκτηση Δ.Μ.Σ. και Σχετικές Διατάξεις

Η φοίτηση στο Π.Μ.Σ. δεν απαιτεί την καταβολή τελών φοίτησης.

Κάθε ακαδημαϊκό έτος, με απόφαση της Σ.Τ., μετά από σχετική εισήγηση της Σ.Ε., καθορίζονται οι ειδικεύσεις που μπορούν να δεχθούν φοιτητές πλήρους ή μερικής φοίτησης (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4957/2022, ΦΕΚ Α΄ 141, Άρθρο 80, παράγ. 3, εδ. ια). Το καθεστώς φοίτησης, για τις ειδικεύσεις εκείνες που προσφέρουν και πρόγραμμα μερικής φοίτησης, πρέπει να δηλώνεται στη Γραμματεία του Τμήματος με την αρχική Αίτηση. Το καθεστώς φοίτησης, για εκείνες τις ειδικεύσεις που είναι δυνατό, μπορεί να μεταβληθεί μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια των σπουδών κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης, η οποία υποβάλλεται εντός της χρονικής περιόδου δήλωσης των μαθημάτων και με απόφαση της Σ.Τ., μετά από σχετική εισήγηση της Σ.Ε.. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Δ.Μ.Σ. ορίζεται στο Άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού. Επιπρόσθετα,

 1. Οι προϋποθέσεις για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. είναι:
  1. Η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε οκτώ (8) μαθήματα. Το καθένα από αυτά διδάσκεται τρεις (3) ώρες εβδομαδιαίως και η διδασκαλία του διαρκεί δεκατρείς (13) εβδομάδες. Η παρακολούθηση, με φυσική παρουσία, των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Το πολύ δύο απουσίες από τις παραδόσεις μπορούν κατά περίπτωση να δικαιολογηθούν. Μεγαλύτερος αριθμός απουσιών από την παρακολούθηση παραδόσεων ενός μαθήματος μπορεί να έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του φοιτητή από την εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα, ή και την πλήρη διαγραφή από το Π.Μ.Σ.
  2. Η συγγραφή Μεταπτυχιακής Διατριβής μπορεί να είναι πρωτότυπη ή συνθετικού χαρακτήρα, ή συνδυασμός των δύο. Η μεταπτυχιακή διατριβή συγγράφεται στην ελληνική γλώσσα, αλλά είναι δυνατή η συγγραφή της στην αγγλική, έπειτα από αίτηση του μεταπτυχιακού φοιτητή και τη σύμφωνη γνώμη της Σ.Ε., η οποία επικυρώνεται από τη Σ.Τ. Σε κάθε περίπτωση η μεταπτυχιακή διατριβή θα περιέχει εκτεταμένη περίληψη στην ελληνική και στην αγγλική, ενδεικτικού μεγέθους έως 10 σελίδων. Προϋπόθεση για την έναρξη εκπόνησης Μεταπτυχιακής Διατριβής είναι η επιτυχής ολοκλήρωση του κύκλου μαθημάτων της ειδίκευσης και ο γενικός μέσος όρος της βαθμολογίας των μαθημάτων να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του 6.50 (άριστα το 10).
 2. Ανά εξάμηνο, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές πλήρους φοίτησης οφείλουν να δηλώσουν και να παρακολουθήσουν τέσσερα (4) μαθήματα, ενώ οι μερικής φοίτησης δύο (2). Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται στην αρχή κάθε διδακτικού εξαμήνου και σε αποκλειστική προθεσμία η οποία καθορίζεται από τη Σ.Τ. και ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος, να υποβάλλουν ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων τα οποία θα παρακολουθήσουν. Αντίγραφο της δήλωσης αυτής υπογράφεται από το Σύμβουλο Σπουδών τους και παραδίδεται στο Διευθυντή του Π.Μ.Σ..
 3. Φοιτητές που έχουν γίνει δεκτοί στο Π.Μ.Σ για την απόκτηση Δ.Μ.Σ. και για τους οποίους διαπιστώνονται ελλείψεις προπτυχιακού επιπέδου, μπορεί, ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε. να υποχρεωθούν να παρακολουθήσουν συγκεκριμένα προπτυχιακά μαθήματα.
 4. Τα μαθήματα που διδάσκονται στο Π.Μ.Σ. και η διδακτική και ερευνητική δραστηριότητα των μεταπτυχιακών φοιτητών, προβλέπονται στο Άρθρο 10 του παρόντος Κανονισμού. Σύμφωνα με το Άρθρο αυτό οι υποχρεώσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών έχουν ως εξής:
  Ειδίκευση Α'
  1. Η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε ένα (1) από τα μαθήματα ΑΝ1, AN2 ή ΑΝ4, σε ένα (1) από τα μαθήματα ΓΕ1 ή ΓΕ2 και στο μάθημα ΑΛ1.
  2. Η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε τέσσερα (4) τουλάχιστον κατ’ επιλογή μαθήματα από τον κατάλογο των προσφερομένων μαθημάτων της εν λόγω Ειδίκευσης.
  3. Η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε ένα (1) το πολύ κατ’ επιλογή μάθημα από τον πλήρη κατάλογο των προσφερομένων μαθημάτων των ειδικεύσεων Α΄, Β΄ και Γ΄.
  Ειδίκευση Β΄
  1. Η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στα τέσσερα (4) μαθήματα ΣΕΕ1, ΣΕΕ2, ΣΕΕ3 και ΣΕΕ6.
  2. Η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε τρία (3) τουλάχιστον κατ’ επιλογή μαθήματα από τον κατάλογο των προσφερομένων μαθημάτων της εν λόγω Ειδίκευσης.
  3. Η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε ένα (1) το πολύ κατ’ επιλογή μάθημα από τον πλήρη κατάλογο των προσφερομένων μαθημάτων των Ειδικεύσεων Α΄, Β΄ και Γ΄.
  Ειδίκευση Γ΄
  1. Η υποχρεωτική παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση στα τρία (3) μαθήματα ΑΑ1, ΕΜ1 και ΠΛ1.
  2. Η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε τέσσερα (4) κατ’ επιλογή μαθήματα από τον κατάλογο των προσφερομένων μαθημάτων της εν λόγω Ειδίκευσης.
  3. Η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε ένα (1) κατ’ επιλογή μάθημα από τον πλήρη κατάλογο των προσφερομένων μαθημάτων των ειδικεύσεων Α΄, Β΄ και Γ΄.
 5. Η Σ.Τ., ύστερα από εισήγηση της Σ.Ε. και προτάσεις των Τομέων, καθορίζει κάθε Απρίλιο-Μάιο τα μαθήματα, καθώς και το περιεχόμενό τους, που θα προσφερθούν κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Επίσης, καθορίζονται και οι διδάσκοντες των μαθημάτων αυτών. Ωστόσο η κατανομή των μαθημάτων σε εξάμηνα και η ανάθεση αυτών μπορεί, κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, να αλλάξει με απόφαση της Σ.Τ., μετά από εισήγηση της Σ.Ε. και πρόταση του οικείου Τομέα.
 6. Η διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου συμπίπτει με αυτήν του εξαμήνου των προπτυχιακών σπουδών. Οι εξετάσεις χειμερινού και εαρινού εξαμήνου συμπίπτουν χρονικά με τις εξετάσεις του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Υπάρχει η δυνατότητα μίας επαναληπτικής εξέτασης το Σεπτέμβριο. Φοιτητής του οποίου υπολείπονται δύο (2) το πολύ από τα οκτώ (8) μαθήματα έχει τη δυνατότητα μιας ακόμη επαναληπτικής εξέτασης στην αμέσως επομένη εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου και ανεξάρτητα από το αν τα δύο αυτά μαθήματα διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο.
 7. Μετά την επιτυχή περάτωση των μαθημάτων, σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 1β, ο μεταπτυχιακός φοιτητής με την έγκριση του Συμβούλου Σπουδών του ζητά από τον οικείο Τομέα τον ορισμό Επιβλέποντα Καθηγητή για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διατριβής. Στην αίτηση του υποψηφίου αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος της μεταπτυχιακής διατριβής, ο προτεινόμενος Επιβλέποντας Καθηγητής και επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας. Ο οικείος Τομέας προτείνει τον Επιβλέποντα Καθηγητή. Η πρόταση του Τομέα μαζί με τα στοιχεία επίδοσης του μεταπτυχιακού φοιτητή διαβιβάζονται προς τη Σ.Ε., η οποία και εισηγείται, τελικά, προς τη Σ.Τ. τον οριστικό ορισμό του επιβλέποντος.
 8. Η Μεταπτυχιακή Διατριβή εκπονείται με φυσική παρουσία στο Τμήμα σε στενή συνεργασία με τον Επιβλέποντα Καθηγητή εντός των αμέσως επόμενων έξι μηνών από τον ορισμό του Επιβλέποντα Καθηγητή. Η προθεσμία αυτή δύναται να παραταθεί το πολύ για ένα (1) εξάμηνο, μετά από αίτηση του Μεταπτυχιακού Φοιτητή η οποία θα φέρει το συνηγορώ του Επιβλέποντα Καθηγητή και μετά από εισήγηση της Σ.Ε..
 9. Με το πέρας της συγγραφής της Μεταπτυχιακής Διατριβής, τη σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντα Καθηγητή και εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, ο μεταπτυχιακός φοιτητής καταθέτει τέσσερα (4) βιβλιόδετα και ηλεκτρονικά αντίτυπα στη Σ.Ε. προκειμένου να αρχίσει η διαδικασία κρίσης της. Μετά από πρόταση του οικείου τομέα, η Σ.Ε. εισηγείται στη Σ.Τ. την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή, της οποίας μέλος είναι ο Επιβλέπων Καθηγητής. Εντός μηνός από τον ορισμό της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής ο Επιβλέπων Καθηγητής, σε συνεννόηση με το Διευθυντή Μεταπτυχιακών Σπουδών προσκαλεί το μεταπτυχιακό φοιτητή σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα να παρουσιάσει τη Μεταπτυχιακή του Διατριβή δημοσίως και ενώπιον της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Την παρουσίαση διευθύνει ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών, ή απουσιάζοντος αυτού, ένα μέλος της Σ.Ε.. Για την έναρξη της παρουσίασης της Μεταπτυχιακής Διατριβής, απαιτείται η φυσική παρουσία τουλάχιστον δύο (2) μελών της Επιτροπής Εξέτασης. Για την έγκριση απαιτείται η σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον δύο (2) μελών της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Εντός δεκαημέρου από τη δημόσια παρουσίαση, η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή εισηγείται στη Σ.Ε. για την έγκριση ή μη της διατριβής. Επιπλέον,
  1. Σε περίπτωση έγκρισης της διατριβής από την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή, προτείνεται από τη Σ.Ε. στη Σ.Τ. η έγκριση της Μεταπτυχιακής Διατριβής και η απονομή του μεταπτυχιακού τίτλου Ειδίκευσης. Σε περίπτωση έγκρισης της διατριβής από την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή, προτείνεται από τη Σ.Ε. στη Σ.Τ. η έγκριση της Μεταπτυχιακής Διατριβής και η απονομή του μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεωτικά καταθέτει την τελική έκδοση της Μεταπτυχιακής του Διατριβής σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Τμήματος σε 4 αντίτυπα. Το ένα παραμένει στη Γραμματεία και τα άλλα αποστέλονται στα τρία μέλη της Τριμελούς Εξεταστική Επιτροπής. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής ακολουθεί τη διαδικασία κατάθεσης της τελικής διατριβής σε ψηφιακή μορφή όπως περιγράφεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (αρ. Συγκλήτου 1140/08-12-2022). Ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεωτικά καταθέτει την τελική έκδοση της Μεταπτυχιακής του Διατριβής σε τέσσερα (4) αντίτυπα ως εξής:
   • Ένα για τη Γραμματεία του Τμήματος,
   • Ένα σε ψηφιακή μορφή για την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου,
   • τρία για τα μέλη της Τριμελούς Εξεταστική Επιτροπής.
  2. Σε περίπτωση μη έγκρισης της διατριβής από την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή, μπορούν να γίνουν παρατηρήσεις για ενδεχόμενες βελτιώσεις και την εκ νέου υποβολή της, με την προϋπόθεση ότι η συνολική διάρκεια φοίτησης δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) εξάμηνα για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης ή τα επτά (7) εξάμηνα για τους φοιτητές μερικής φοίτησης. Η προθεσμία της νέας υποβολής εγκρίνεται από τη Σ.Τ. μετά από εισήγηση της Σ.Ε. και αυτή επανεξετάζεται από την ίδια Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή (σύμφωνα με όσα ορίζονται στον παρόντα κανονισμό). Σε περίπτωση δεύτερης αρνητικής κρίσης ο φοιτητής διαγράφεται από το Π.Μ.Σ. και του χορηγείται σχετική βεβαίωση. Εφόσον υπέρ της έγκρισης της Μεταπτυχιακής Διατριβής ψηφίσουν τουλάχιστον τα δύο από τα τρία μέλη της Επιτροπής Εξέτασης, η Διατριβή θεωρείται ότι έχει εγκριθεί. Η επιτροπή Εξέτασης συντάσσει σχετικό πρακτικό και βαθμολογεί με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου την ποιότητα της Μεταπτυχιακής Διατριβής. Το πρακτικό υποβάλλεται στη Γραμματεία του Τμήματος σε διάστημα δέκα (10) ημερών από την εξέταση της Μεταπτυχιακής Διατριβής.
  3. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ο μεταπτυχιακός φοιτητής έκανε όλες τις τελικές διορθώσεις - τροποποιήσεις στη Μεταπτυχιακή του Διατριβή, που υποδείχτηκαν σ' αυτόν κατά τη διάρκεια της εξέτασής της από την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή, αυτός υποχρεούται να προσκομίσει με την ευθύνη και του Επιβλέποντα ένα διορθωμένο αντίτυπο της διατριβής του στη Σ.Ε. με έγγραφη βεβαίωση περί τούτου από τον Επιβλέποντα Καθηγητή. Η Σ.Ε. εισηγείται σχετικά στη Σ.Τ., η οποία χορηγεί και την τελική έγκριση για τη συμμετοχή του στην ορκωμοσία.
 10. Η απονομή του Δ.Μ.Σ. γίνεται από τη Σ.Τ. Στο Δ.Μ.Σ. αναγράφεται το αντικείμενο της Ειδίκευσης. Ο τύπος του Δ.Μ.Σ. επισυνάπτεται στον παρόντα Κανονισμό. Στο Δ.Μ.Σ. αναγράφεται ένας από τους χαρακτηρισμούς "Άριστα", "Λίαν Καλώς", "Καλώς", με βάση τη συνολική επίδοση του μεταπτυχιακού φοιτητή η οποία υπολογίζεται αθροιστικά με βάρος 33% για την ποιότητα της Μεταπτυχιακής Διατριβής και 67% για την επίδοση στα μαθήματα (10-8,50: Άριστα, 8,49-6,50: Λίαν Καλώς, 6,49-5,00: Καλώς).
 11. Μεταπτυχιακός φοιτητής ο οποίος δεν επιτύχει στα μαθήματά του, σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 6, του παρόντος Άρθρου, ή δεν καταθέσει τη Μεταπτυχιακή Διατριβή, με την έγκριση του Επιβλέποντα Καθηγητή, εντός πέντε (5) εξαμήνων για τους πλήρους φοίτησης, ή εντός επτά (7) εξαμήνων για τους μερικής φοίτησης από την ημερομηνία της πρώτης εγγραφής, διαγράφεται και του χορηγείται σχετική βεβαίωση στην οποία αναγράφονται τα μαθήματα τα οποία έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς.
 12. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, για την απόκτηση Δ.Μ.Σ., έχουν την υποχρέωση να παρακολουθούν τα σεμινάρια και τις διαλέξεις που διεξάγονται στο Τμήμα, τις δημόσιες παρουσιάσεις των Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Διατριβών και εν γένει να συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες του Τμήματος. Για ζητήματα δεοντολογίας, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ενημερώνονται από τη Σ.Ε..
 13. Στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ.,
  1. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές υποχρεούνται, στο πλαίσιο της εκπαίδευσής τους, να προσφέρουν επικουρική εργασία στο Τμήμα (επικουρία των μελών Δ.Ε.Π. στην άσκηση των φοιτητών, τη διεξαγωγή φροντιστηρίων, εργαστηριακών ασκήσεων, επίβλεψη εξετάσεων, εργαστηρίων, διόρθωση και διδασκαλία ασκήσεων). Το είδος της απασχόλησης καθορίζεται και επιβλέπεται από τη Σ.Ε. και εγκρίνεται από τη Σ.Τ.
  2. Οι υποχρεώσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών στη διαδικασία επίβλεψης εξετάσεων καθώς και οι συνέπειες μη τήρησης αυτών καθορίζονται από τον Κανονισμό Εξετάσεων του Τμήματος.
 14. Για διαγραφή φοιτητή από το Π.Μ.Σ. αποφαίνεται η Σ.Τ. μετά από σχετική εισήγηση της Σ.Ε. Λόγοι διαγραφής αποτελούν: i) η μη επαρκής πρόοδος του μεταπτυχιακού φοιτητή (η οποία τεκμηριώνεται από τη μη συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία: παρακολουθήσεις, εξετάσεις), ii) η πλημμελής εκπλήρωση λοιπών υποχρεώσεων που ορίζονται από τον οικείο Κανονισμό, iii) συμπεριφορά που προσβάλλει την ακαδημαϊκή δεοντολογία όπως π.χ. η λογοκλοπή. Επιπλέον, μεταπτυχιακός φοιτητής δύναται να διαγραφεί από το Π.Μ.Σ. κατόπιν αίτησής του.
 15. Η δήλωση των μεταπτυχιακών μαθημάτων σε κάθε Ακαδημαϊκό Εξάμηνο είναι υποχρεωτική και γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, σε ημερομηνίες που ανακοινώνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος, μετά από απόφαση της Σ.Τ.. Η Μεταπτυχιακή Διατριβή πρέπει επίσης να δηλώνεται ως μάθημα στο τελευταίο εξάμηνο σπουδών.

Άρθρο 12: Υποτροφίες

Προβλέπεται η χορήγηση υποτροφιών, ανταποδοτικών ή μη, σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος (Σ.Τ.) ή της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ. Οι υποτροφίες δίνονται με βάση ακαδημαϊκά, αντικειμενικά κριτήρια (ενδεικτικά: αφορούν φοιτητές κανονικής φοίτησης, μέσος όρος βαθμολογίας προηγούμενου εξαμήνου, κ.λ.π.) ή προσφορά υπηρεσιών και πρέπει να εγγράφονται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Π.Μ.Σ. Η διαδικασία χορήγησης των υποτροφιών καθορίζεται από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου (Ε.Μ.Σ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 79, παράγ. 4, εδ. στ) του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α΄ 141). Οι όροι χορήγησης, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των υποτρόφων καθορίζονται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μετά από εισήγηση της Σ.Ε..

Άρθρο 13: Προσωπικό

Στο Π.Μ.Σ. απασχολούνται μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Μαθηματικών και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ή άλλων τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α΄ 141).

Άρθρο 14: Υλικοτεχνική Υποδομή

Για το Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Μαθηματικών (αίθουσες διδασκαλίας, Βιβλιοθήκη, Αναγνωστήριο, Εργαστήριο Μικροϋπολογιστών κ.λπ.), η οποία επαρκεί για την απρόσκοπτη λειτουργία του.

Άρθρο 15: Αξιολόγηση

Στο τέλος κάθε εξαμήνου πραγματοποιείται αξιολόγηση κάθε μαθήματος και κάθε διδάσκοντος από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Γίνεται χρήση ειδικού ερωτηματολογίου ως διαγνωστικού εργαλείου για την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου. Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει ερωτήσεις που αποσκοπούν στην αποτίμηση της "Ποιότητας διδασκαλίας" και του "Περιεχομένου και της οργάνωσης των μαθημάτων".

Υπεύθυνη για τη διαδικασία της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου είναι η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγισης (Ο.Μ.Ε.Α.) του Τμήματος. Τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης της εκπαιδευτική διαδιακασίας συμπληρώνονται ηλεκτρονικά από τους φοιτητές χωρίς την παρουσία του διδάσκοντα. Η ανάλυση πραγματοποιείται στη μονάδα επεξεργασίας του Πανεπιστημίου (ΜΟ.ΔΙ.Π.), η οποία είναι αρμόδια για την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων στον κάθε διδάσκοντα ξεχωριστά, καθώς και στον Πρόεδρο του Τμήματος.

Με τη λήξη της θητείας της Σ.Ε., με ευθύνη του απερχόμενου Διευθυντή, συντάσσεται αναλυτικός απολογισμός του ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου του Π.Μ.Σ., καθώς και των λοιπών δραστηριοτήτων του. Ο απολογισμός κατατίθεται στο Τμήμα.

Εκτός από τις διαδικασίες εσωτερικής αξιολόγησης, το Π.Μ.Σ. αξιολογείται και πιστοποιείται στο πλαίσιο της περιοδικής αξιολόγησης/πιστοποίησης της ακαδημαϊκής μονάδας από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το Άρθρο 87 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α΄ 141).

Άρθρο 16: Διάρκεια Λειτουργίας

Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, σύμφωνα με το Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α΄ 141) με πενταετή διάρκεια και δυνατότητα επέκτασης και τροποποίησης κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης του Τμήματος σύμφωνα με τις διατάξεις της παράγ. 3, εδ. γ) του Άρθρου 80 του Ν. 4957/2022.

Άρθρο 17: Κόστος Λειτουργίας

Δεν προβλέπονται τέλη φοίτησης στο Π.Μ.Σ. Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. ανέρχεται στο ποσό των €42.800 ανά έτος και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών ως εξής:

Αναμενόμενες Εισροές ανά έτος

(α) Προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων €2.000
(β) Προϋπολογισμός Π.Μ.Σ. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων €6.000
(γ) Δωρεές, παροχές, κληροδοτήματα και κάθε είδους φορέων του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα Κατ΄εκτίμηση €6.000
(δ) Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Κατ΄εκτίμηση 1 υποτροφία (1x€400x12 = €4.800)
(ε) Ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών Κατ΄εκτίμηση 5 υποτροφίες (5x€400x12 = €24.000)
Σύνολο Εισροών €42.800

Αναμενόμενες Εκροές ανά έτος

(αα) Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού €3.000
(ββ) Δαπάνες χορήγησης έξι (6) υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές €28.800
(γγ) Δαπάνες αναλωσίμων €3.000
(δδ) Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. €5.000
(εε) Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς €1.000
(στστ) Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ. €0
(ζζ) Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ. €0
(θθ) Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης €0
(ιι) Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας- προβολής, αγοράς εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου €2.000
Σύνολο Εκροών €42.800

Μέρος του κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλυφθεί από (α) δωρεές, χορηγίες και πάσης φύσεως οικονομικές ενισχύσεις, (β) κληροδοτήματα, (γ) πόρους από ερευνητικά έργα ή προγράμματα, (δ) ιδίους πόρους του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) και (ε) τον κρατικό προϋπολογισμό ή το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, σύμφωνα με την παράγ. 1 του Άρθρου 84 του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α΄ 141).

Άρθρο 18: Τελετουργικό Αποφοίτησης

Το τελετουργικό αποφοίτησης ορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Μαθηματικών μετά από πρόταση της Σ.Ε..

Άρθρο 19: Τύπος Απονεμόμενου Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.)

Ο τίτλος του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι δημόσιο έγγραφο και απονέμεται από το Π.Μ.Σ. του Τμήματος Μαθηματικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών εκδίδεται από τη Γραμματεία του Τμήματος. Στο Δίπλωμα αναγράφονται η χρονολογία έκδοσης του Δ.Μ.Σ., ο τίτλος του Π.Μ.Σ. και η Ειδίκευση, τα στοιχεία του μεταπτυχιακού φοιτητή και ο χαρακτηρισμός αξιολόγησης: Άριστα, Λίαν Καλώς, Καλώς.

Στον απόφοιτο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να χορηγείται, πριν την απονομή, βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης και περάτωσης του Προγράμματος.

Επιπλέον του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών χορηγείται Παράρτημα Διπλώματος [Άρθρο 15 του Ν. 3374/2005 και της Υ.Α. Φ5/89656/ΒΕ/13-8-2007 (ΦΕΚ 1466 τ.Β΄)], το οποίο είναι ένα επεξηγηματικό έγγραφο που παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη φύση, το επίπεδο, το γενικότερο πλαίσιο εκπαίδευσης, το περιεχόμενο και το καθεστώς των σπουδών, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και δεν υποκαθιστά τον επίσημο τίτλο σπουδών ή την αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων που χορηγούν τα Ιδρύματα. Κατόπιν αίτησης του αποφοίτου το παράρτημα διπλώματος δύναται να χορηγείται στην Αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 20: Λογοκλοπή

Καταθέτοντας οποιαδήποτε μεταπτυχιακή εργασία, ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να αναφέρει αν χρησιμοποίησε το έργο και τις απόψεις άλλων.

Η λογοκλοπή θεωρείται σοβαρό ακαδημαϊκό παράπτωμα. Λογοκλοπή θεωρείται η αντιγραφή εργασίας κάποιου άλλου, καθώς και η χρησιμοποίηση εργασίας άλλου -δημοσιευμένης ή μη- χωρίς τη δέουσα αναφορά. Η παράθεση οποιουδήποτε υλικού τεκμηρίωσης, ακόμη και από μελέτες του ιδίου του υποψηφίου, χωρίς σχετική αναφορά, μπορεί να στοιχειοθετήσει απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος για διαγραφή του.

Στις παραπάνω περιπτώσεις -και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Επιβλέποντα Καθηγητή- η Σ.Τ. μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή του υποψηφίου.

Οποιοδήποτε παράπτωμα ή παράβαση ακαδημαϊκής δεοντολογίας παραπέμπεται στη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. για κρίση και εισήγηση για αντιμετώπιση του προβλήματος από τη Σ.Τ.. Ως παραβάσεις θεωρούνται και τα παραπτώματα της αντιγραφής ή της λογοκλοπής και γενικότερα κάθε παράβαση των διατάξεων περί πνευματικής ιδιοκτησίας από μεταπτυχιακό φοιτητή κατά τη συγγραφή εργασιών στο πλαίσιο των μαθημάτων ή την εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής.

Άρθρο 21: Λοιπές Διατάξεις

 1. Η Σ.Τ. κατόπιν αιτιολογημένης πρότασης του Επιβλέποντα Καθηγητή δύναται να επιτρέψει στο μεταπτυχιακό φοιτητή κατά τη διάρκεια συγγραφής της μεταπτυχιακής του διατριβής να μεταβεί σε Πανεπιστήμιο ή ερευνητικό ινστιτούτο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, για ορισμένο χρονικό διάστημα, στα πλαίσια της εκπόνησης της μεταπτυχιακής διατριβής. Το χρονικό αυτό διάστημα προσμετράται στον προβλεπόμενο χρόνο για την ολοκλήρωση της μεταπτυχιακής διατριβής κατά το Άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού.
 2. Πριν τη δημόσια παρουσίαση της μεταπτυχιακής διατριβής ο μεταπτυχιακός φοιτητής υποβάλλει στη Γραμματεία του Τμήματος υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι: α) ολόκληρη η μεταπτυχιακή διατριβή ή τα ουσιώδη μέρη της δεν έχουν υποβληθεί προς κρίση σε άλλες εξεταστικές επιτροπές, και ότι β) η παρούσα διατριβή εκπονήθηκε κάτω από τους διεθνείς ηθικούς και ακαδημαϊκούς κανόνες δεοντολογίας και προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Σύμφωνα με τους κανόνες αυτούς, δεν έχει προβεί σε ιδιοποίηση ξένου επιστημονικού έργου και έχει πλήρως αναφέρει τις πηγές που χρησιμοποίησε στην εργασία αυτή. Η παραπάνω δήλωση αναγράφεται και στις αρχικές σελίδες της μεταπτυχιακής διατριβής.
 3. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών το οποίο χορηγήθηκε είναι δυνατό να ανακληθεί ή ακυρωθεί αν αποδειχθεί ότι δεν συνέτρεχαν την εποχή απόκτησής του οι εκ του νόμου και του παρόντος κανονισμού προϋποθέσεις κτήσης του. Η ανάκληση ή ακύρωση γίνεται από τα οικεία όργανα που απένειμαν τον τίτλο με πλειοψηφία των ¾ της Σ.Τ. Σε δευτεροβάθμιο επίπεδο, του θέματος επιλαμβάνεται η Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος και η Σύγκλητος, εφόσον αυτό ζητηθεί από τον ενδιαφερόμενο.
 4. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής και η μεταπτυχιακή διατριβή οφείλουν να είναι συνεπείς με τις συνήθεις ακαδημαϊκές πρακτικές. Εάν διαπιστωθούν ζητήματα μη συμβατά με τους κανόνες ακαδημαϊκής δεοντολογίας ο μεταπτυχιακός φοιτητής χάνει αυτόματα και οριστικά την ιδιότητά του και διακόπτεται κάθε σχέση του με το Τμήμα. Το Τμήμα διατηρεί το δικαίωμα να αναστείλει οριστικά τίτλο που έχει απονεμηθεί σε περίπτωση που ο υποψήφιος ή κάτοχος Δ.Μ.Σ. αποδειχθεί έστω και εκ των υστέρων ότι έχει διαπράξει λογοκλοπή (βλέπε παράγ. 3 του παρόντος Άρθρου).
 5. Τα ονόματα των εν ενεργεία μεταπτυχιακών φοιτητών και οι ειδικεύσεις που ακολουθούν αναρτώνται στον ιστότοπο του Τμήματος.
 6. Για τη συγγραφή του κειμένου της μεταπτυχιακής διατριβής ακολουθείται το σχετικό πρότυπο του Τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ειδικότερα, στο εξώφυλλο αναγράφεται ο τίτλος, το Τμήμα και το όνομα του μεταπτυχιακού φοιτητή και στο εσώφυλλο τα ονόματα των μελών της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, όπου ρητά αναγράφεται ποιό μέλος ήταν ο Επιβλέπων Καθηγητής.

Άρθρο 22: Μεταβατικές Διατάξεις

Οι φοιτητές που έχουν ήδη εγγραφεί στο Π.Μ.Σ. κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α΄ 141), συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4957/2022 (παράγ. 1, Άρθρο 455).

Οποιοδήποτε θέμα προκύψει στο μέλλον που δεν καλύπτεται από τη σχετική νομοθεσία ή τον παρόντα Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, αντιμετωπίζεται με αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος κατόπιν εισήγησης της Σ.Ε.. Ο κανονισμός γνωστοποιείται σε έντυπη μορφή και μέσω του ιστοτόπου του Τμήματος Μαθηματικών σε όλους τους ενδιαφερόμενους.