Κανονισμός Συμβούλου Σπουδών

Από Wiki Τμήματος Μαθηματικών

Κανονισμός Συμβούλου Σπουδών

Ο ρόλος του/της Σύμβουλου Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι πολύ σημαντικός στην ακαδημαϊκή ζωή ενός/μιας μεταπτυχιακού φοιτητή/τριας. Ο/Η Σύμβουλος Σπουδών μεταξύ άλλων:

  • υποστηρίζει τους πρωτοετείς μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες στη μετάβασή τους από τις προπτυχιακές στις μεταπτυχιακές σπουδές,
  • ενημερώνει τους/τις φοιτητές/τριες για το περιεχόμενο των μαθημάτων και τους/τις συμβουλεύει για τη βέλτιστη επιλογή μαθημάτων,
  • συζητά και προσπαθεί να επιλύσει προβλήματα των φοιτητών/φοιτητριών,
  • συζητά τις επαγγελματικές προοπτικές και τις δυνατότητες για διδακτορικές σπουδές,
  • ενημερώνει σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρει το Πανεπιστήμιο στους φοιτητές/τριες του (Φοιτητική μέριμνα, ΔΑΣΤΑ, ΣΚΕΠΙ, κ.ά.).

Για κάθε προσλαμβανόμενο μεταπτυχιακό φοιτητή/τρια ορίζεται Σύμβουλος Σπουδών του ένα μέλος Δ.Ε.Π. του αντίστοιχου Τομέα στον οποίο εντάσσεται, ή (σε περίπτωση αδυναμίας) μέλος της Σ.Ε. ή ο Διευθυντής του οικείου Τομέα.

Ο/Η Σύμβουλος Σπουδών παρακολουθεί, συμβουλεύει και καθοδηγεί τον/την μεταπτυχιακό φοιτητή/τρια, μέχρι να οριστεί ο Επιβλέπων/Επιβλέπουσα Καθηγητής/Καθηγήτρια για την εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής, ο/η οποίος/οποία και αναλαμβάνει και το ρόλο του/της Συμβούλου Σπουδών. Ο/Η μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια οφείλει να ενημερώνει τον Σύμβουλό του για την πορεία των σπουδών του και για τα μαθήματα στα οποία εγγράφεται κάθε εξάμηνο.