Περίγραμμα Μεταπτυχιακής Διατριβής

Από Wiki Τμήματος Μαθηματικών


Γενικά

Σχολή Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Τμήμα Μαθηματικών
Επίπεδο Σπουδών Μεταπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος ΜΔ
Εξάμηνο 3
Τίτλος Μαθήματος Μεταπτυχιακή Διατριβή
Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες Αυτοτελής μελέτη (Πιστωτικές Μονάδες: 30)
Τύπος Μαθήματος Ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης, ανάπτυξης δεξιοτήτων.
Προαπαιτούμενα Μαθήματα -
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων Ελληνική
Το Μάθημα Προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus Ναι (στην Αγγλική γλώσσα)
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL) Δείτε το eCourse, την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η Μεταπτυχιακή Διατριβή εκπονείται ατομικά και αυτοτελώς από τον/την μεταπτυχιακό φοιτητή/τρια και συνιστά μια σε βάθος μελέτη και επεξεργασία ενός ενδεχομένως μη πρωτότυπου θέματος που βρίσκεται στις παρυφές της έρευνας συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου της επιστήμης των Μαθηματικών. Η μελέτη αυτή διεξάγεται υπό την επίβλεψη και εποπτεία του/της επιβλέποντος/πουσας καθηγητή/τριας και στηρίζεται στην υπάρχουσα βιβλιογραφία/έρευνα. Ο/Η μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια αξιοποιεί τις γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησε κατά τη διάρκεια των προηγούμενων δύο εξαμήνων ώστε να επεξεργαστεί το θέμα με συνθετικό και αυστηρά επιστημονικά τρόπο.

Στόχος της Μεταπτυχιακής Διατριβής είναι ο μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια, υπό την επίβλεψη του/της επιβλέποντος/πουσας καθηγητή/τριας, να αναπτύξει ικανότητες κριτικής, συνθετικής σκέψης και ανάλυσης σε βάθος του θέματος με επιστημονικό τρόπο και με τη δέουσα μαθηματική αυστηρότητα.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διατριβής, ο/η φοιτητής /τρια θα πρέπει να είναι σε θέση:

 • Να αναπτύσσει κριτική και συνθετική σκέψη.
 • Να αναζητά θέματα και να αξιοποιεί τη διαθέσιμη βιβλιογραφία.
 • Να σχεδιάζει ένα πλάνο εργασίας και να αναπτύσσει μεθόδους προσέγγισης και ανάπτυξης του θέματος.
 • Να τεκμηριώνει τους ισχυρισμούς με επιστημονικό και αυστηρό τρόπο, όπως αρμόζει στη Μαθηματική επιστήμη.
 • Να συντάσσει επιτυχώς ένα επιστημονικό δοκίμιο.
 • Να παρουσιάζει επιτυχώς ένα συγκεκριμένο θέμα.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
 • Αυτόνομη εργασία.
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής συνθετικής και επαγωγικής σκέψης.
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Ο/Η επιβλέπων/πουσα καθηγητής/τρια υποδεικνύει ενδεικτική βιβλιογραφία και αναφορές σχετικές με το θέμα της Μεταπτυχιακής Διατριβής.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

Φυσική παρουσία και χρήση Τ.Π.Ε. για βιβλιογραφική αναζήτηση.

Οργάνωση Διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Αυτοτελής Μελέτη 700
Συγγραφή Μεταπτυχιακής Διατριβής 140
Σύνολο Μαθήματος 840
Αξιολόγηση Φοιτητών

Η αξιολόγηση της Μεταπτυχιακής Διατριβής γίνεται από Τριμελή Επιτροπή Εξέτασης η οποία ορίζεται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει την εξέταση του κατατεθέντος δοκιμίου της Μεταπτυχιακής Διατριβής και την αξιολόγηση μέσω της δημόσιας παρουσίασης από τον/την φοιτητή/τρια των ακόλουθων σημείων:

 • Κατανόηση και εμβάθυνση του ανατεθέντος θέματος και επισκόπηση της σχετικής με αυτό βιβλιογραφίας.
 • Οργάνωση, σχεδιασμός και αυστηρή τεκμηρίωση των συμπερασμάτων της Μεταπτυχιακής Διατριβής.
 • Παρουσίαση των αποτελεσμάτων.
 • Ανάλυση των συμπερασμάτων.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Η συνιστώμενη βιβλιογραφία επιλέγεται από τον/την επιβλέποντα/πουσα καθηγητή/τρια αναλόγως με το θέμα μελέτης της Μεταπτυχιακής Διατριβής.