Τύποι Προπτυχιακών Μαθημάτων

Από Wiki Τμήματος Μαθηματικών

Ψηφίστηκε στη Συνέλευση Τμήματος 737/29-03-2023.
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την ημερομηνία ψήφισης του.

Μαθήματα Γενικού Υποβάθρου
Δεν υπάρχουν στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών μαθήματα αυτής της κατηγορίας. Πρόκειται για τα μαθήματα που αποτελούν συνέχεια και επέκταση των λυκειακών γνώσεων ή / και αποτελούν υποχρεωτικά μαθήματα προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση άλλων μαθημάτων. Τα μαθήματα εκείνα που, αν και δεν αναφέρονται άμεσα στην επιστήμη που θεραπεύει το Πρόγραμμα Σπουδών, ωστόσο αποτελούν αναγκαία προϋπάρχουσα επιστημονική γνώση για να μπορέσει κάποιος να αντιληφθεί θέματα άμεσα εντασσόμενα σ' αυτήν.
Μαθήματα Επιστημονικής Περιοχής (Ειδικού Υποβάθρου)
Σε αυτήν την κατηγορία εντάσσονται όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών. Πρόκειται για τα μαθήματα που αναφέρονται σε γνωστικά πεδία που εντάσσονται άμεσα στο επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών.
Μαθήματα Ειδίκευσης ή Κατεύθυνσης
Σε αυτήν την κατηγορία εντάσσονται τα μαθήματα επιλογής του Τμήματος, εκτός από εκείνα που προσφέρονται από τα Τμήματα Ψυχολογίας και Φιλοσοφίας. Πρόκειται για τα μαθήματα που αναφέρονται στον προσδιορισμό της ειδικότητας ή κατεύθυνσης του προγράμματος σπουδών τα οποία εμβαθύνουν και εμπεδώνουν σε υψηλό επίπεδο γνώσης στο εύρος του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητας.
Μαθήματα Γενικών Γνώσεων
Σε αυτήν την κατηγορία εντάσσονται τα μαθήματα επιλογής του Τμήματος που προσφέρονται από τα Τμήματα Ψυχολογίας και Φιλοσοφίας. Πρόκειται για τα μαθήματα που δεν σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το επιστημονικό αντικείμενο του προγράμματος σπουδών αλλά στοχεύουν στην ευρύτερη παιδεία του φοιτητή ως Επιστήμονα Πολίτη.
Μαθήματα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Σε αυτήν την κατηγορία εντάσσεται το μάθημα Πρακτική Άσκηση. Πρόκειται για τα μαθήματα που δεν στοχεύουν στην παροχή επιστημονικής γνώσης στο αντικείμενο του προγράμματος σπουδών αλλά στην καλλιέργεια και ανάπτυξη άλλων δεξιοτήτων. Σε αυτή την κατηγορία μπορούν, για παράδειγμα, να ενταχθούν μαθήματα επιχειρηματικότητας, ξένης γλώσσας και πρακτικής άσκησης.