Βιοστατιστικη (ΣEE4)

Από Wiki Τμήματος Μαθηματικών

Γενικά

Σχολή Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Τμήμα Μαθηματικών
Επίπεδο Σπουδών Μεταπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος ΣEE4
Εξάμηνο 2
Τίτλος Μαθήματος ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες Διαλέξεις (Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3, Πιστωτικές Μονάδες: 7.5)
Τύπος Μαθήματος Μάθημα Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων Ελληνική
Το Μάθημα Προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus Ναι (στην Αγγλική γλώσσα)
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL) Δείτε το eCourse, την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα Οι φοιτητές μετά την επιτυχή παρακολούθηση αυτού του μαθήματος θα πρέπει να είναι σε θέση να:
 • κατανοούν και να εφαρμόζουν στατιστικές μεθοδολογίες για τον σχεδιασμών έρευνας σε βιολογικά ή βιοιατρικά δεδομένα
 • κατανοούν και να χρησιμοποιούν τις κατάλληλες μαθηματικές και στατιστικές μεθοδολογίες σε βιοιατρικά δεδομένα
 • υλοποιούν τις παραπάνω μεθοδολογίες με τη βοήθεια ενός στατιστικού προγράμματος και να ερμηνεύουν ορθά τα εξαγόμενα αποτελέσματα.
Γενικές Ικανότητες
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία σε κάποιες περιπτώσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Στοιχεία σχεδιασμού βιοϊατρικής έρευνας - Διαγνωστικά τεστ - Ποσοστά και προτυποποίηση - τεστ ανεξαρτησίας και τεστ γραμμικής τάσης - Σχετικός κίνδυνος - Odds ratio - Mέτρα συνάφειας και συμφωνίας - Σύγκριση ποσοστών κατά ζεύγη (McNemar, Cochran - Mantel - Haenszel) - Λογιστική παλινδρόμηση - Καμπύλες ROC - Χαρακτηριστικές εφαρμογές βιοστατιστικής (Γραμμικό logit μοντέλο, Ανάλυση Συνδιακύμανσης, Βιοπεριεκτικότητα).

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης Πρόσωπο με πρόσωπο στο εργαστήριο του Τμήματος.
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών Χρήση Τ.Π.Ε. στην επικοινωνία με τους φοιτητές καθώς και στην παράδοση εργασιών.
Οργάνωση Διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις -Εργαστήριο 39
Αυτοτελής Μελέτη 78
Επίλυση ασκήσεων-εργασίες 70.5
Σύνολο Μαθήματος 187.5
Αξιολόγηση Φοιτητών Γραπτή τελική εξέταση στα Ελληνικά (σε περίπτωση φοιτητών Erasmus στην Αγγλική γλώσσα) η οποία περιλαμβάνει την ανάλυση τόσο πραγματικών όσο και εκπαιδευτικών συνόλων δεδομένων. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου δίνονται υποχρεωτικές, συνήθως ατομικές, εργασίες, οι οποίες συνυπολογίζονται στον τελικό βαθμό.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Rosner, B. (2010). Fundamentals of Biostatistics. 7th International edition, Brooks/Cole
 • Armitage P., Berry G., Mathews JNS (2002). Statistical Methods in Medical Research. 4th Edition. Blackwell Science.
 • Friedman L.M., Furberg C.D. and DeMets, D.L. (2010). Fundamentals of Clinical Trials. 4th edition, Springer.
 • S. Piantadosi (2005). Clinical Trials: A Methodological Perspective Second Edition. Wiley.
 • [Περιοδικό / Journal] Biostatistics
 • [Περιοδικό / Journal] The International Journal of Biostatistics