Γραμμικά Μοντέλα (ΣEE2)

Από Wiki Τμήματος Μαθηματικών

Γενικά

Σχολή Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Τμήμα Μαθηματικών
Επίπεδο Σπουδών Μεταπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος ΣEE2
Εξάμηνο 1
Τίτλος Μαθήματος ΓΡΑΜΜΙΚΑ MΟΝΤΕΛΑ
Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες Διαλέξεις (Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3, Πιστωτικές Μονάδες: 7.5)
Τύπος Μαθήματος Μάθημα Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων Ελληνική
Το Μάθημα Προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus Ναι (στην Αγγλική γλώσσα)
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL) Δείτε το eCourse, την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα Σκοπός του μαθήματος είναι:
 1. η εμβάθυνση σε γνώσεις των Γραμμικών Mοντέλων που έχουν αποκτηθεί κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών,
 2. η επέκταση αυτών των εννοιών και
 3. η παρουσίαση εξειδικευμένων γνώσεων Γραμμικών Mοντέλων με εφαρμογές σε ανάλυση στατιστικών δεδομένων.
Γενικές Ικανότητες
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία σε κάποιες περιπτώσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών

Περιεχόμενο Μαθήματος

H θεωρία των ακόλουθων θεμάτων: Γενικό Γραμμικό Μοντέλο πλήρους βαθμίδας και στατιστικές ιδιότητες αυτού. Πολλαπλή Παλινδρόμηση: Έλεγχος υποθέσεων, διαγνωστικά μέτρα και ανάλυση υπολοίπων. Επιλογή Μεταβλητών. Μοντέλα μη πλήρους βαθμίδας. Εκτιμήσεις συναρτήσεις, Ανάλυση της Διακύμανσης κατά ένα, δύο και περισσότερους παράγοντες με ίσο και άνισο αριθμό παρατηρήσεων ανά κυψελίδα.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης Στην τάξη
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Οργάνωση Διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Αυτοτελής Μελέτη 78
Επίλυση ασκήσεων-εργασίες 70.5
Σύνολο Μαθήματος 187.5
Αξιολόγηση Φοιτητών Γραπτή τελική εξέταση στα Ελληνικά (σε περίπτωση φοιτητών Erasmus στην Αγγλική γλώσσα) η οποία περιλαμβάνει επίλυση προβλημάτων εφαρμογής των γνώσεων που αποκτήθηκαν και συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου δίνονται ατομικές εργασίες.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Καρακώστας, Κ. (2002). Γραμμικά Μοντέλα: Παλινδρόμηση και Ανάλυση Διακύμανσης. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
 • Λουκάς, Σ. (2014).  Γενικό Γραμμικό Μοντέλο. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
 • Οικονόμου, Π. και Καρώνη, Χ. (2010). Στατιστικά Μοντέλα Παλινδρόμησης, Εκδόσεις Συμεών.
 • Draper, N.R. and H. Smith, (1998). Applied Regression Analysis, Third Edition, Wiley,
 • Searle, S.R., (1997). Linear Models, Wiley Classics Library, Wiley,
 • Seber, G.A.F. and A.J. Lee, (2003). Linear Regression Analysis, 2nd Edition, Wiley.