Ειδικά Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας (ΣEE20)

Από Wiki Τμήματος Μαθηματικών

Γενικά

Σχολή Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Τμήμα Μαθηματικών
Επίπεδο Σπουδών Μεταπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος ΣEE20
Εξάμηνο 2
Τίτλος Μαθήματος ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες Διαλέξεις (Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3, Πιστωτικές Μονάδες: 7.5)
Τύπος Μαθήματος Ειδικότητας
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων Ελληνική
Το Μάθημα Προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus Ναι (στην Αγγλική γλώσσα)
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL) Δείτε το eCourse, την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα Στόχος του μαθήματος είναι να συνδυάσει τεχνικές επιχειρησιακής έρευνας και βελτιστοποίησης με τεχνικές μοντελοποίησης και προγραμματισμού για να παρουσιάσει περιοχές εφαρμογής της επιχειρησιακής έρευνας.
Γενικές Ικανότητες
 • Αυτόνομη εργασία
 • Λήψη αποφάσεων
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.

Περιεχόμενο Μαθήματος

To περίγραμμα του μαθήματος μπορεί να διαφέρει από έτος σε έτος. Πιθανά θέματα μπορούν να αφορούν σε εφαρμογές της Επιχειρησιακής Έρευνας:

 • στο Σχεδιασμό Παραγωγής
 • στην εφοδιαστική αλυσίδα
 • στον τομέα των τηλεπικοινωνιών
 • στην Ενέργεια
 • στην Υγεία
 • στον Αθλητισμό
 • στο Περιβάλλον.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
 • Χρήση CPLEX, Mathematica/Matlab,
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία
Οργάνωση Διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Αυτοτελής Μελέτη 70
Ασκήσεις Πεδίου - Συγγραφή εργασίας 78,5
Σύνολο Μαθήματος 187.5
Αξιολόγηση Φοιτητών
 • Γραπτές εργασίες (30%)
 • Γραπτή τελική εξέταση (70%)

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Allen, A. O. (1990). Probability, Statistics, and Queueing Theory - With Computer Science Applications (Second Edition). Academic Press, Orlando, Florida.
 • Cohen, S. S. (1985). Operational Research. Edward Arnold, London.
 • Hillier, F. S. and Lieberman, G. J. (2001). Introduction to Operations Research (Seventh Edition). McGraw-Hill, New York.
 • Hopp, W. J. and Spearman, M. L. (2000). Factory Physics: Foundations of Manufacturing Management (Second Edition). Irwin/McGrawHill, New York.
 • Larson, R. C. and Odoni, A. R. (1981). Urban Operations Research. PrenticeHall, Englewood Cliffs, New Jersey.
 • Lewis, C. D. (1970). Scientific Inventory Control. Elsevier, New York.
 • Ross, S. M. (1983). Stochastic Processes. Wiley, New York.
 • Silver, E. A., Pyke, D, F. and Peterson, R. (1998). Inventory Management and Production Planning and Scheduling. (Third Edition). Wiley, New York.
 • Winston W. L., Operations research (Applications and algorithms). Duxbury Press (International Thomson Publishing) 1994.
 • [Περιοδικό / Journal] Operations Research
 • [Περιοδικό / Journal] Management Science
 • [Περιοδικό / Journal] Manufacturing and Service Operations Management
 • [Περιοδικό / Journal] Production and Operations Management
 • [Περιοδικό / Journal] Journal of Business Logistics
 • [Περιοδικό / Journal] Sport Management Review
 • [Περιοδικό / Journal] Journal of Scheduling
 • [Περιοδικό / Journal] Interfaces
 • [Περιοδικό / Journal] Public Transport
 • [Περιοδικό / Journal] Transportation Research Part A: Policy and Practice.