Θεωρία Δειγματοληψίας (ΣEE8)

Από Wiki Τμήματος Μαθηματικών

Γενικά

Σχολή Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Τμήμα Μαθηματικών
Επίπεδο Σπουδών Μεταπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος ΣEE8
Εξάμηνο 1
Τίτλος Μαθήματος ΘΕΩΡΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες Διαλέξεις (Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3, Πιστωτικές Μονάδες: 7.5)
Τύπος Μαθήματος Μάθημα Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων Ελληνική
Το Μάθημα Προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus Ναι (στην Αγγλική γλώσσα)
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL) Δείτε το eCourse, την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση τεχνικών και μεθόδων της θεωρίας δειγματοληψίας. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην παρουσίαση και μελέτη των διαφόρων δειγματοληπτικών πλαισίων και των εφαρμογών τους. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να επιλέγουν και εφαρμόζουν το κατάλληλο δειγματοληπτικό πλαίσιο να υπολογίζουν εκτιμητές, τυπικές αποκλίσεις και γενικότερα να υλοποιούν τις σχετικές μεθόδους, βάσει του δειγματοληπτικού πλαισίου που επιλέχθηκε. Αναμένεται να είναι σε θέση να συντάσσουν ερωτηματολόγιο και να σχεδιάζουν μια δειγματοληπτική έρευνα.
Γενικές Ικανότητες
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία σε κάποιες περιπτώσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εισαγωγικές έννοιες, δειγματοληπτικά και μη δειγματοληπτικά σφάλματα, απλή τυχαία δειγματοληψία, στρωματοποιημένη δειγματοληψία, συστηματική δειγματοληψία, δειγματοληψία κατά συστάδες, λογοεκτιμήτριες, βέλτιστη επιλογή μεγέθους δείγματος, μεροληψία στις μεθόδους δειγματοληψίας. Στοιχεία από ελλιπή δεδομένα και μέθοδοι συμπλήρωσης.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών Χρήση Τ.Π.Ε. στην επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις -Εργαστήριο 39
Αυτοτελής Μελέτη 78
Επίλυση ασκήσεων-εργασίες 70.5
Σύνολο Μαθήματος 187.5
Αξιολόγηση Φοιτητών Γραπτή τελική εξέταση στα Ελληνικά (σε περίπτωση φοιτητών Erasmus στην Αγγλική γλώσσα) η οποία περιλαμβάνει την ανάλυση τόσο πραγματικών όσο και εκπαιδευτικών συνόλων δεδομένων.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Cochran, W.G. (1977). Sampling Techniques. Wiley.
 • Δαμιανού, Χ. (2007). Μεθοδολογία Δειγματοληψίας, Τεχνικές και Εφαρμογές. Εκδόσεις Σοφία. (in Greek)
 • Fuller, W. A. (2009). Sampling Statistics. Wiley.
 • Lohr, S. L. (2010). Sampling: Design and Analysis. 2nd Edition. Brooks/Cole.
 • Thompson, S. K. (2012). Sampling. Wiley.
 • Παπαγεωργίου, Ι. (2015). Θεωρία Δειγματοληψίας. Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα, ΣΕΑΒ 2015, www.kallipos.gr. (in Greek)
 • Φαρμάκης Ν. (2015) Δειγματοληψία και Εφαρμογές. Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα, ΣΕΑΒ 2015, www.kallipos.gr. (in Greek).
 • Χριστοφίδης, Τ. Δειγματοληψία (Πρόχειρες Σημειώσεις). Παν/μιο Κύπρου. (in Greek).