Κανονισμός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Από Wiki Τμήματος Μαθηματικών

Ψηφίστηκε στη Συνέλευση Τμήματος 741/24-05-2023.
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την ημερομηνία ψήφισης του.


Το μάθημα Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας (ΜΑΕ900) απευθύνεται σε φοιτητές με αποδεδειγμένα καλή πορεία σπουδών, στους οποίους δίνει τη δυνατότητα να εντρυφήσουν σε ένα ειδικό επιστημονικό θέμα, συγγράφοντας μια εκτεταμένη εργασία συνδυαστικού ή ερευνητικού χαρακτήρα, προπτυχιακού επιπέδου, στην οποία αναφερόμαστε με τον όρο "Πτυχιακή Εργασία".

 1. Το μάθημα εντάσσεται, ως μάθημα επιλογής, τόσο στο 7ο όσο και στο 8ο εξάμηνο του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών, με ένα κωδικό μαθήματος, και έχει ΕΞΙ (6) ECTS. Τα χαρακτηριστικά του μαθήματος παρατίθενται στο επισυναπτόμενο περίγραμμα.
 2. Το μάθημα δύναται να συμπεριληφθεί σε δήλωση μαθημάτων μόνο μία φορά, ανά άτομο.
 3. Δικαίωμα δήλωσης του μαθήματος έχουν φοιτητές που, κατά τη χρονική στιγμή δήλωσης του μαθήματος στο Φοιτητολόγιο του Πανεπιστημίου,
  1. έχουν συμπληρώσει το 6ο εξάμηνο των σπουδών τους,
  2. έχουν ήδη εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 80% των υποχρεωτικών μαθημάτων,
  3. έχουν ήδη εξεταστεί επιτυχώς, με βαθμό μεγαλύτερο από ΕΠΤΑ (7.0), σε δύο επιλογής μαθήματα, τα οποία καθορίζονται από τον διδάσκοντα που προσφέρει το θέμα,
  4. έχουν μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον ΕΞΙ και ΠΕΝΤΕ ΔΕΚΑΤΑ (6.5).
 4. Όσοι διδάσκοντες επιθυμούν να επιβλέψουν Πτυχιακή Εργασία, αποστέλλουν, αποκλειστικά κατά του μήνες Μάιο και Ιούνιο, στην Επιτροπή Οδηγού Σπουδών, Ωρολογίου Προγράμματος και Ιστοσελίδας το πολύ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) προτεινόμενα θέματα, μαζί με σύντομες περιλήψεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται δύο επιλογής μαθήματα που προαπαιτούνται για την επιλογή του κάθε θέματος, προκειμένου αυτά να αναρτηθούν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Κάθε θέμα δύναται να ανατεθεί μόνο σε ένα φοιτητή.
 5. Κάθε διδάσκοντας μπορεί να επιβλέψει το πολύ δύο Πτυχιακές Εργασίες ανά ακαδημαϊκό έτος.
 6. Κάθε ενδιαφερόμενος φοιτητής επιλέγει ένα από τα αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος προσφερόμενα θέματα, έρχεται σε επικοινωνία με τον σχετικό διδάσκοντα και, στην περίπτωση που εξασφαλίσει γραπτώς την σύμφωνη γνώμη του για την επίβλεψη Πτυχιακής Εργασίας, τότε δηλώνει το μάθημα στο Φοιτητολόγιο του Πανεπιστημίου. Επιπρόσθετα, κάθε Επιβλέπων Καθηγητής ενημερώνει τη Γραμματεία του Τμήματος για τους φοιτητές που έχει αναλάβει.
 7. Οι Επιβλέποντες Καθηγητές, σε συνεργασία με την Επιτροπή Οδηγού Σπουδών, Ωρολογίου Προγράμματος και Ιστοσελίδας, φροντίζουν για την επισήμανση των προσφερόμενων θεμάτων που έχουν ήδη ανατεθεί.
 8. Η Πτυχιακή Εργασία είναι υποχρεωτικά ατομική, οφείλει να ανταποκρίνεται στο περίγραμμα του μαθήματος και στοιχειοθετείται σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.
 9. Η Πτυχιακή Εργασία παρουσιάζεται δημόσια υποχρεωτικά στα πλαίσια εξεταστικής περιόδου. Ο Επιβλέπων Καθηγητής βαθμολογεί την εργασία, συνυπολογίζοντας και την δημόσια παρουσίαση της. Βαθμολογία καταχωρείται στο Φοιτητολόγιο του Πανεπιστημίου μόνον εφόσον πραγματοποιηθεί η παρουσίαση.