Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας (ΜΑΕ900)

Από Wiki Τμήματος Μαθηματικών

Γενικά

Σχολή Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Τμήμα Μαθηματικών
Επίπεδο Σπουδών Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος MAE900
Εξάμηνο 7 (επίσης 8)
Τίτλος Μαθήματος Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας
Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες Αυτοτελής μελέτη (Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3, Πιστωτικές Μονάδες: 6)
Τύπος Μαθήματος Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα Μαθήματα Δεν υπάρχουν.
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων

Ελληνικά

Το Μάθημα Προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus Ναι.
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL) Δείτε το eCourse, την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η Πτυχιακή Εργασία εκπονείται ατομικά και αυτοτελώς από τον/την προπτυχιακό φοιτητή/τρια και συνιστά μια σε προπτυχιακό μελέτη και επεξεργασία ενός ερευνητικού θέματος που βρίσκεται στις παρυφές της έρευνας συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου της επιστήμης των Μαθηματικών. Η μελέτη αυτή διεξάγεται υπό την επίβλεψη και εποπτεία του/της επιβλέποντος/πουσας καθηγητή/τριας και στηρίζεται στην υπάρχουσα βιβλιογραφία/έρευνα. Ο/Η προπτυχιακός φοιτητής/τρια αξιοποιεί τις γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησε κατά τη διάρκεια των προηγούμενων εξαμήνων φοίτησης στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, ώστε να επεξεργαστεί το θέμα με συνθετικό και επιστημονικά τρόπο.

Στόχος της Πτυχιακής Εργασίας είναι ο προπτυχιακός φοιτητής/τρια, υπό την επίβλεψη του/της επιβλέποντος/πουσας καθηγητή/τριας, να αναπτύξει ικανότητες κριτικής, συνθετικής σκέψης και ανάλυσης του θέματος με επιστημονικό τρόπο και με τη δέουσα μαθηματική αυστηρότητα.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Πτυχιακής Εργασίας, ο/η φοιτητής /τρια θα πρέπει να είναι σε θέση:

 1. Να αναγνωρίζει και να διαχειρίζεται βασικές έννοιες, μεθόδους, και τεχνικές που συναντώνται στην επιστημονική περιοχή της πτυχιακής εργασίας.
 2. Να κατανοεί τη σημαντικότητα του θέματος της πτυχιακής εργασίας και πιθανές συνδέσεις του με άλλες περιοχές των μαθηματικών και/ή άλλων επιστημονικών κλάδων.
 3. Να αξιοποιεί τις υπάρχουσες γνώσεις και δεξιότητές του/της καθώς και τη διαθέσιμη βιβλιογραφία, και να τα συνδυάζει για την εξαγωγή επιστημονικά τεκμηριωμένων συμπερασμάτων.
 4. Να συντάσσει ένα επιστημονικά δοκίμιο στο οποίο παρουσιάζονται τα ευρήματα της έρευνας και μελέτης του/της.
 5. Να επιλέγει και να παρουσιάζει τα σημαντικά ευρήματα της πτυχιακής εργασίας με τη μορφή σύντομης παρουσίασης σε κοινό.
Γενικές Ικανότητες
 1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.
 2. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις.
 3. Αυτόνομη εργασία.
 4. Προαγωγή της αναλυτικής και συνθετικής σκέψης.
 5. Προαγωγή της αυτοκριτικής και της κριτικής.
 6. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
 7. Λήψη αποφάσεων.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Η πτυχιακή εργασία εκπονείται ατομικά και αυτοτελώς από τον/την προπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια και συνιστά μια επιστημονική μελέτη ενός μαθηματικού προβλήματος που βρίσκεται στην παρυφές της έρευνας ενός συγκεκριμένου επιστημονικού πεδίου των Μαθηματικών. Η μελέτη αυτή διεξάγεται υπό την καθοδήγηση και εποπτεία του/της επιβλέποντος/πουσας καθηγητή/τριας και στηρίζεται στην υπάρχουσα βιβλιογραφία και έρευνα.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης -
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών -
Οργάνωση Διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Αυτοτελής Μελέτη 97
Συνάντηση με Επιβλέποντα 13
Συγγραφή Πτυχιακής Εργασίας 40
Σύνολο Μαθήματος 150
Αξιολόγηση Φοιτητών

Η αξιολόγηση της Πτυχιακής Εργασίας από τον Επιβλέποντα Καθηγητή. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει την εξέταση του κατατεθέντος δοκιμίου της Πτυχιακής Εργασίας και την αξιολόγηση μέσω της δημόσιας παρουσίασης από τον/την φοιτητή/τρια των ακόλουθων σημείων:

 1. Κατανόηση και εμβάθυνση του ανατεθέντος θέματος και επισκόπηση της σχετικής με αυτό βιβλιογραφίας.
 2. Οργάνωση, σχεδιασμός και τεκμηρίωση των συμπερασμάτων της Πτυχιακής Εργασίας.
 3. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Η συνιστώμενη βιβλιογραφία επιλέγεται από τον/την επιβλέποντα/πουσα καθηγητή/τρια αναλόγως με το θέμα μελέτης της Πτυχιακής Εργασίας.