Βιομαθηματικά (ΜΑΕ546A)

Από Wiki Τμήματος Μαθηματικών

Γενικά

Σχολή Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Τμήμα Μαθηματικών
Επίπεδο Σπουδών Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος MAE546A
Εξάμηνο 5
Τίτλος Μαθήματος ΒΙΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες Διαλέξεις (Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3, Πιστωτικές Μονάδες: 6)
Τύπος Μαθήματος Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων Ελληνική
Το Μάθημα Προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus Ναι (στην Αγγλική γλώσσα)
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL) Δείτε το eCourse, την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα Το μάθημα είναι μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες των Βιομαθηματικών. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής ή η φοιτήτρια θα είναι σε θέση να:
 • εφαρμόσει τις βασικές έννοιες των βιομαθηματικών.
 • κατανοήσει και εφαρμόσει προχωρημένες αναλυτικές και αριθμητικές τεχνικές σε απλά προβλήματα των βιομαθηματικών.
 • να αναλύσει κριτικά και να συγκρίνει την αποτελεσματικότητα των μεθόδων και να εμβαθύνει στην περαιτέρω κατανόηση τους.
 • συνδυάσει προχωρημένες τεχνικές για την επίλυση νέων προβλημάτων στην περιοχή των βιομαθηματικών.
Γενικές Ικανότητες

Το μάθημα αποσκοπεί στο να μπορεί ο πτυχιούχος αν αποκτήσει την ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης βασικών γνώσεων των βιομαθηματικών και γενικότερα των εφαρμοσμένων μαθηματικών. Ο πτυχιούχος θα μπορεί να αντιμετωπίσει με αυτό τον τρόπο προβλήματα των σύγχρονων μαθηματικών δίνοντας του τη δυνατότητα να εργαστεί σε ένα διεθνές διεπιστημονικό περιβάλλον.

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Λήψη Αποφάσεων
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Επανάληψη σε βασικές έννοιες της Ανάλυσης, της Άλγεβρας και των Διαφορικών Εξισώσεων.
 • Διαφορικές εξισώσεις κίνησης των βιορευστών.
 • Εφαρμογές της μαθηματικής μοντελοποίησης βιορευστών στο ανθρώπινο σώμα και στο αρτηριακό σύστημα.
 • Αναλυτικές και αριθμητικές τεχνικές για την επίλυση των διαφορικών εξισώσεων που περιγράφουν τις ροές βιορευστών.
 • Πολλαπλότητες και βάσεις Groebner, Tropical geometry, The Polytope Propagation Algorithm.
 • Εφαρμογές της Αλγεβρικής Στατιστικής στην Βιολογία.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης Στην τάξη
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
 • Παροχή υλικού μελέτης μέσω του ecourse.
 • Επικοινωνία με τους φοιτητές χρησιμοποιώντας e-mail, και τις πλατφόρμες ecourse και MTeams.
Οργάνωση Διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις (13Χ3) 39
Μελέτη της θεωρίας 78
Επίλυση Ασκήσεων 33
Σύνολο Μαθήματος 150
Αξιολόγηση Φοιτητών
 • Εβδομαδιαίες ασκήσεις
 • Τελική εργασία
 • Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Δείτε την υπηρεσία Εύδοξος ή το τοπικό αποθετήριο του Τμήματος Μαθηματικών για τα παρεχόμενα συγγράμματα ανά ακαδημαϊκό έτος. Συγγράμματα και άλλες πηγές εκτός της υπηρεσίας Εύδοξος:

 • Algebraic Statistics for Computational Biology, L. Pachter, B. Sturmfels, 2005, Editor: Cambridge University Press
 • Cardiovascular Mathematics, Modeling and simulation of the circulatory system, Formaggia L., Quarteroni A., Veneziani A., 2009, Editor: Springer