Περιγράμματα Προπτυχιακών Μαθημάτων

Από Wiki Τμήματος Μαθηματικών

Ο ακόλουθος κατάλογος περιλαμβάνει όλα τα μαθήματα που υπάρχουν στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών, χωρισμένα σε δύο ομάδες, ανάλογα με το αν είναι Υποχρεωτικά ή Επιλογής. Δείτε τον ισχύοντα Οδηγό Σπουδών για να εντοπίσετε εκείνα που προσφέρονται κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος. Δείτε εδώ όλα τα προπτυχιακά μαθήματα, σε έναν ενιαίο κατάλογο, ανεξαρτήτως του αν είναι Υποχρεωτικά ή Επιλογής.

Υποχρεωτικά Μαθήματα

 1. Απειροστικός Λογισμός Ι (ΜΑΥ111)
 2. Θεμελιώδεις Έννοιες Μαθηματικών (MAY112)
 3. Γραμμική Άλγεβρα Ι (ΜΑY121)
 4. Θεωρία Αριθμών (MAY123)
 5. Απειροστικός Λογισμός II (MAY211)
 6. Γραμμική Άλγεβρα II (ΜΑΥ221)
 7. Αναλυτική Γεωμετρία (ΜΑΥ223)
 8. Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής (ΜΑΥ242)
 9. Απειροστικός Λογισμός III (MAY311)
 10. Εισαγωγή στις Πιθανότητες (ΜΑY331)
 11. Εισαγωγή στην Αριθμητική Ανάλυση (ΜΑΥ341)
 12. Εισαγωγή στον Προγραμματισμό (ΜΑΥ343)
 13. Απειροστικός Λογισμός IV (MAY411)
 14. Μετρικοί Χώροι και η Τοπολογία τους (MAY413)
 15. Αλγεβρικές Δομές Ι (ΜΑΥ422)
 16. Εισαγωγή στη Στατιστική (ΜΑΥ431)
 17. Εισαγωγή στις Διαφορικές Εξισώσεις (ΜΑΥ514)
 18. Στοιχεία Διαφορικής Γεωμετρίας (ΜΑΥ522)
 19. Μιγαδικές Συναρτήσεις I (MAY611)
 20. Κλασική Μηχανική (ΜΑΥ648)

Μαθήματα Επιλογής

 1. Ιστορία των Μαθηματικών (MAE501)
 2. Διδακτική των Μαθηματικών (ΜΑE503) (επίσης MAE602)
 3. Στοιχεία Γενικής Τοπολογίας (MAE513)
 4. Θεωρία Ομάδων (ΜΑΕ525)
 5. Βάσεις Groebner (ΜΑΕ526)
 6. Γεωμετρία Μετασχηματισμών (ΜΑΕ527)
 7. Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστικής (MAE531)
 8. Στοχαστικές Διαδικασίες (ΜΑΕ532)
 9. Εισαγωγή στην Υπολογιστική Πολυπλοκότητα (ΜΑΕ542)
 10. Εφαρμοσμένη Τανυστική Ανάλυση (ΜΑΕ543)
 11. Προγραμματισμός Λογικής (ΜΑΕ544)
 12. Βιομαθηματικά (ΜΑΕ546A)
 13. Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων (ΜΑΕ581)
 14. Θεωρία Προσέγγισης (ΜΑΕ585)
 15. Ολοκληρωτικές Εξισώσεις (MAE613)
 16. Θέματα Πραγματικής Ανάλυσης (MAE615)
 17. Θεωρία Μέτρου (ΜΑΕ616)
 18. Πραγματική Ανάλυση (MAE617)
 19. Διαφορίσιμες Πολλαπλότητες (ΜΑΕ622)
 20. Στοιχεία Ολικής Διαφορικής Γεωμετρίας (ΜΑE624)
 21. Αλγεβρικές Καμπύλες (ΜΑE627)
 22. Δακτύλιοι, Πρότυπα και Εφαρμογές (MAE628)
 23. Γραμμικός Προγραμματισμός (ΜΑΕ631K)
 24. Στατιστική Συμπερασματολογία (ΜΑΕ633)
 25. Θεωρία Συστημάτων Εξυπηρέτησης (ΜΑΕ634)
 26. Αριθμητική Ανάλυση (ΜΑΕ642)
 27. Εισαγωγή στα Συμβολικά Μαθηματικά (ΜΑΕ644)
 28. Τεχνικές Μαθηματικής Μοντελοποίησης (ΜΑΕ646)
 29. Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός (ΜΑΕ647)
 30. Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση των Μαθηματικών (MAE649)
 31. Δομές Δεδομένων (ΜΑΕ681)
 32. Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα (ΜΑΕ685)
 33. Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις (ΜΑΕ713)
 34. Θεωρία Συνόλων (ΜΑΕ714)
 35. Μετροθεωρητική Θεωρία Πιθανοτήτων (ΜΑΕ717)
 36. Αρμονική Ανάλυση (MAE718)
 37. Ειδικά Θέματα Άλγεβρας (MAE723)
 38. Αλγεβρικές Δομές II (ΜΑE724)
 39. Θεωρία Δακτυλίων (MAE725)
 40. Ευκλείδεια και Μη Ευκλείδειες Γεωμετρίες (ΜΑΕ727)
 41. Διαφορίσιμα Πολυπτύγματα (ΜΑΕ728)
 42. Στατιστική και Μοντελοποίηση κατά Bayes (MAE731A)
 43. Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας (MAE732A)
 44. Παλινδρόμηση και Ανάλυση Διακύμανσης (ΜΑΕ733)
 45. Βάσεις Δεδομένων και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών (MAE741)
 46. Εισαγωγή στα Υπολογιστικά Μαθηματικά (ΜΑΕ742A)
 47. Εισαγωγή στη Μαθηματική Φυσική (ΜΑΕ743)
 48. Αριθμητική Επίλυση Συνήθων Διαφορικών Εξισώσεων (ΜΑΕ744)
 49. Θεωρία Υπολογισμού (MAE745)
 50. Θεωρία Γραφημάτων (ΜΑΕ746)
 51. Γραμμικά και Μη Γραμμικά Κύματα (ΜΑΕ747)
 52. Αποδοτικοί Αλγόριθμοι (ΜΑΕ748)
 53. Διαφορικές Εξισώσεις I (MAE751)
 54. Θέματα Πραγματικών Συναρτήσεων (MAE752)
 55. Κυρτή Ανάλυση (ΜΑE753)
 56. Αστρονομία (ΜΑE801)
 57. Μετεωρολογία (ΜΑE802)
 58. Εξισώσεις Διαφορών - Διακριτά Μοντέλα (ΜΑΕ816)
 59. Εισαγωγή στη Στοχαστική Ανάλυση (ΜΑE818)
 60. Διαφορικές Εξισώσεις ΙΙ (MAE819)
 61. Ειδικά Θέματα Γεωμετρίας (ΜΑE822)
 62. Γεωμετρία Riemann (ΜΑΕ825)
 63. Τοπολογικές Ομάδες Πινάκων (ΜΑΕ826)
 64. Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων (ΜΑΕ832)
 65. Διαχείριση Αποθεμάτων και Προγραμματισμός Παραγωγής (MAE833)
 66. Μη Παραμετρική Στατιστική - Κατηγορικά Δεδομένα (ΜΑΕ835)
 67. Υπολογιστική Στατιστική (ΜΑΕ836)
 68. Ειδικά Θέματα Στατιστικής (ΜΑΕ837)
 69. Ειδικά Θέματα Πιθανοτήτων (MAE838)
 70. Παράλληλοι Αλγόριθμοι και Συστήματα (MAE840)
 71. Ειδικά Θέματα Πληροφορικής (ΜΑΕ841)
 72. Ειδικά Θέματα Αριθμητικής Ανάλυσης (ΜΑΕ842)
 73. Ειδικά Θέματα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (ΜΑΕ843)
 74. Τεχνολογία Υλοποίησης Αλγορίθμων (ΜΑΕ844)
 75. Εισαγωγή στην Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας (ΜΑΕ845)
 76. Εισαγωγή στα Έμπειρα Συστήματα (ΜΑΕ846)
 77. Ρευστομηχανική (ΜΑΕ847)
 78. Επιστημονικοί Υπολογισμοί (ΜΑΕ848A)
 79. Λογισμός Μεταβολών (ΜΑΕ849)
 80. Συναρτησιακή Ανάλυση Ι (ΜΑΕ851)
 81. Αριθμητική Επίλυση Διαφορικών Εξισώσεων με Μερικές Παραγώγους (ΜΑΕ882)
 82. Εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας (ΜΑΕ900)