Διαχείριση Αποθεμάτων και Προγραμματισμός Παραγωγής (MAE833)

Από Wiki Τμήματος Μαθηματικών

Γενικά

Σχολή Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Τμήμα Μαθηματικών
Επίπεδο Σπουδών Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος MAE833
Εξάμηνο 8
Τίτλος Μαθήματος Διαχείριση Αποθεμάτων και Προγραμματισμός Παραγωγής
Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες Διαλέξεις-Εργαστήριο (Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3, Πιστωτικές Μονάδες: 6)
Τύπος Μαθήματος Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων Ελληνική
Το Μάθημα Προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus Ναι (στην Αγγλική γλώσσα)
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL) Δείτε το eCourse, την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα:

 1. κατανοουν τις βασικές αρχες της διαχείρισης και του ελέγχου συστημάτων παραγωγής και αποθεμάτων
 2. αντιλαμβάνονται τα μέτρα απόδοσης συστημάτων παραγωγής και αποθεμάτων και πως αυτά τα μέτρα επηρεάζουν το συνολικό κόστος
 3. χρησιμοποιούν τις κατάλληλες πολιτικές και αναλυτικά εργαλεία για την αποτελεσματική (από πλευράς κόστους) διαχείριση συστημάτων παραγωγής και αποθεμάτων
 4. κατανοούν πώς η μεταβλητότητα των συστημάτων παραγωγής και αποθεμάτων επηρεάζει την απόδοση του συστήματος.
Γενικές Ικανότητες
 1. Αυτόνομη εργασία
 2. Λήψη αποφάσεων
 3. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 4. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 5. Σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Περιεχόμενο Μαθήματος

Εισαγωγή. Πρόβλεψη Ζήτησης (Κλασσικές μέθοδοι πρόβλεψης, Ακρίβεια πρόβλεψης, Μηχανική Μάθηση στη πρόβλεψη, Τεχνικές μοντελοποίησης ζήτησης). Ντετερμινιστικά μοντέλα αποθεμάτων (Συνεχούς επιθεώρησης: Βασικό μοντέλο οικονομικής ποσότητας παραγγελίας EOQ. Μοντέλο EOQ με εκπτώσεις. Μοντέλο EOQ με ελλείψεις. Βασικό μοντέλο οικονομικής ποσότητας παραγωγής EPQ. Περιοδικής Επιθεώρησης: Αλγόριθμος Wagner-Whitin). Στοχαστικά μοντέλα αποθεμάτων (Συνεχούς επιθεώρησης: (r,Q) πολιτική, Ακριβής (r,Q) με συνεχή στοχαστική ζήτηση, Ακριβής (r,Q) με διακριτή στοχαστική ζήτηση. Περιοδικής Επιθεώρησης με μηδενικό σταθερό κόστος: πολιτική Base Stock, Περιοδικής Επιθεώρησης με μη μηδενικό σταθερό κόστος: (s, S) πολιτική, Βέλτιστη πολιτική), Προγραμματισμός Απαιτούμενων Υλικών (MRP)

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών

Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Οργάνωση Διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις (13Χ3) 39
Αυτοτελής Μελέτη 78
Ασκήσεις Πεδίου 33
Σύνολο Μαθήματος 150
Αξιολόγηση Φοιτητών

Γραπτή τελική εξέταση (100%)

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Δείτε την υπηρεσία Εύδοξος ή το τοπικό αποθετήριο του Τμήματος Μαθηματικών για τα παρεχόμενα συγγράμματα ανά ακαδημαϊκό έτος. Συγγράμματα και άλλες πηγές εκτός της υπηρεσίας Εύδοξος:

 1. Ιωάννου, Γ., Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών, Εκδόσεις Α. Σταμούλης, Αθήνα-Πειραιάς, 2005.
 2. Ξανθόπουλος Αλ., Κουλουριώτης Δημ., Διοίκηση παραγωγής και επιχειρησιακών λειτουργιών: σχεδιασμός, προγραμματισμός και έλεγχος σε συστήματα παραγωγής και υπηρεσιών, Εκδόσεις Τζιολα, 2019.
 3. Muckstadt, J. A., A. Sapra. Principles of Inventory Management When You Are Down to Four, Order More. Springer, 2010
 4. Nahmias, S., Production and Operations Analysis, McGraw-Hill: Series in Operations and Decision Sciences, 2009.
 5. Shenoy D. and R. Rosas. Problems & Solutions in Inventory Management. Springer, 2018
 6. Shim, J.K. and Siegel, J.G., Διοίκηση Εκμετάλλευσης (μεταφρ.), Εκδόσεις Κλειδάριθμος: Σειρά Οικονομία και Επιχείρηση, Αθήνα, 2002.
 7. Silver, E. A., D. F. Pike, and R. Peterson. Inventory Management and Production Planning and Scheduling, 3rd ed. Hoboken, NJ: Wiley, 1998.
 8. Snyder, L. V. and Z-J. M. Shen. Fundamentals of Supply Chain Theory, 2rd ed. John Wiley & Sons, Inc., 2019
 9. Tersine R. J. Διαχείριση υλικών και συστήματα αποθεμάτων (μεταφρ.), Εκδόσεις Παπαζηση ΑΕΒΕ, 1984
 10. Zipkin, P. Foundations of Inventory Management. McGraw-Hill/Irwin. 2000.
 11. Tersine R. J. Διαχείριση υλικών και συστήματα αποθεμάτων (μεταφρ.), Εκδόσεις Παπαζηση ΑΕΒΕ, 1984
 12. [Περιοδικό / Journal] Production and Operations Management
 13. [Περιοδικό / Journal] Production Planning and Control.