Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής (ΜΑΥ242)

Από Wiki Τμήματος Μαθηματικών

Γενικά

Σχολή Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Τμήμα Μαθηματικών
Επίπεδο Σπουδών Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος MAY242
Εξάμηνο 2
Τίτλος Μαθήματος Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής
Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις (Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 5, Πιστωτικές Μονάδες: 7.5)
Τύπος Μαθήματος Επιστημονικής Περιοχής
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων Ελληνική
Το Μάθημα Προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus Ναι (στην Αγγλική γλώσσα)
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL) Δείτε το eCourse, την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα αποτελεί την εισαγωγή στην επιστήμη της Πληροφορικής. Εστιάζεται κυρίως στη διαδικασία αλγοριθμοποίησης για την επίλυση απλών και σύνθετων μαθηματικών προβλημάτων και παρέχει βασικές τεχνικές προγραμματισμού με τη χρήση μιας γλώσσας προγραμματισμού υψηλού επιπέδους όπως η C/C++. Παράλληλα, αναλύει τα βασικά θεσειακά συστήματα αρίθμησης, παρέχει τις βασικές μαθηματικές πράξεις στα διαφορετικά αριθμητικά συστήματα και αναφέρεται στην αναπαράσταση πληροφορίας στον Η/Υ. Ταυτόχρονα, παρέχει βασικές έννοιες μαθηματικής λογικής, όπως της άλγεβρας Boole, και αρχές που διέπουν τη σημασιολογική και συντακτική προσέγγιση της προτασιακής λογικής.

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια:

 • Αναγνωρίζει διαφορετικά αριθμητικά συστήματα και έχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται αναπαραστάσεις αριθμών σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
 • Γνωρίζει βασικές έννοιες και θεωρήματα προτασιακής λογικής, έχει τη δυνατότητα να χειρίζεται νόμους της προτασιακής λογικής και αντιλαμβάνεται την τυπική απόδειξη λογικών εκφράσεων μέσα από τη συντακτική προσέγγιση.
 • Μπορεί να περιγράψει βασικούς αλγορίθμους για την επίλυση απλών και σύνθετων μαθηματικών προβλημάτων. Επίσης, μπορεί να προγραμματίσει χρησιμοποιώντας τις βασικές δυνατότητες μιας γλώσσας προγραμματισμού (C/C++).

Στο μάθημα περιλαμβάνονται εργαστηριακές ασκήσεις στις οποίες η συμμετοχή είναι υποχρεωτική.

Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προαγωγή ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ανάλυση απαιτήσεων για επίλυση προβλημάτων
 • Ανάπτυξη αλγοριθμικής σκέψης
 • Ικανότητα αφαίρεσης στη μοντελοποίηση προβλημάτων.

Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Εισαγωγή στα βασικά Αριθμητικά Συστήματα
  1. Βασικές πράξεις στα αριθμητικά συστήματα
  2. Αναπαράσταση δυαδικών αριθμών
 • Εισαγωγή στη Μαθηματική Λογική (Άλγεβρα boole, Πίνακες Αληθείας)
  1. Σημασιολογική προσέγγιση: νόμοι προτασιακής λογικής, κανονική διαζευτική/συζευτική μορφή, πλήρη σύνολα, θεώρημα συμπάγειας
  2. Συντακτική προσέγγιση: αξιωματικά σχήματα, κανόνας Modus Ponens, μεταθεωρήματα (απαγωγής σε άτοπο, αντιθετοαναστροφή), θεωρήματα εγκυρότητας και πληρότητας.
 • Βασικές Τεχνικές Προγραμματισμού με τη γλώσσα προγραμματισμού C++.
  1. Είσοδος/Έξοδος δεδομένων, τύποι δεδομένων & μεταβλητών
  2. Ροή ελέγχου if/else
  3. Δομές επανάληψης: for, while, do-while
  4. Αμυντικός Προγραμματισμός
  5. Πίνακες (μονοδιάστατοι και πολυδιάστατοι)

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης
 • Εβδομαδιαίες διαλέξεις στην τάξη
 • Εργαστήρια στις εργαστηριακές αίθουσες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
 • Χρήση διαφανειών στις διαλέξεις
 • Χρήση υπολογιστών στο εργαστήριο για την ανάπτυξη και έλεγχο των προγραμμάτων
 • Λογισμικό Προγραμματισμού στο περιβάλλον DevC++
 • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ecourse
Οργάνωση Διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις (13Χ5) 65
Αυτοτελής Μελέτη 100
Επίλυση Ασκήσεων - εργασίες 22.5
Σύνολο Μαθήματος 187.5
Αξιολόγηση Φοιτητών
 • Γραπτή τελική εξέταση (70%)
  1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
  2. Ανάπτυξη προγραμμάτων
 • Εργαστηριακές Ασκήσεις (30%)
  1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
  2. Ανάπτυξη προγραμμάτων

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Δείτε την υπηρεσία Εύδοξος ή το τοπικό αποθετήριο του Τμήματος Μαθηματικών για τα παρεχόμενα συγγράμματα ανά ακαδημαϊκό έτος. Συγγράμματα και άλλες πηγές εκτός της υπηρεσίας Εύδοξος:

 • Η. Deitel and P. Deitel, C++ Προγραμματισμός 6η Εκδοση, Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας, 2013. Κωδικός Ευδ: 12536819.
 • Κωδικός Ευδόξου [77106820]: Διακριτά μαθηματικά και εφαρμογές τους, 8η Έκδοση, Kenneth H. Rosen
 • Κωδικός Ευδόξου [86055409]: Διακριτά μαθηματικά, Hunter David (Συγγρ.)
 • Κωδικός Ευδόξου [77109607]: Εισαγωγή στην πληροφορική, Evans Alan, Martin Kendall, Poatsy Mary Anne.
 • Ζάχος, Ε., Παγουρτζής, Α., Σούλιου, Θ., 2015. Θεμελίωση επιστήμης υπολογιστών. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/545
 • [Περιοδικό / Journal] IEEE Transactions on Computers