Εισαγωγή στη Στατιστική (ΜΑΥ431)

Από Wiki Τμήματος Μαθηματικών

Γενικά

Σχολή Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Τμήμα Μαθηματικών
Επίπεδο Σπουδών Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος MAY431
Εξάμηνο 4
Τίτλος Μαθήματος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες Διαλέξεις (Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4, Πιστωτικές Μονάδες: 7.5)
Τύπος Μαθήματος Επιστημονικής Περιοχής
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων Ελληνική
Το Μάθημα Προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus Ναι (στην Αγγλική γλώσσα)
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL) Δείτε το eCourse, την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα Σκοπός είναι με την παρακολούθηση του μαθήματος ο φοιτητής να είναι ικανός:
 • να κατανοεί την έννοια του πληθυσμού και του τυχαίου δείγματος
 • να παρουσιάζει συνοπτικά ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα
 • να εκτιμά άγνωστες παραμέτρους πληθυσμών.
 • να διεξάγει βασικούς ελέγχους στατιστικών υποθέσεων.

Τέλος, θα είναι σε θέση να προσαρμόζει απλά γραμμικά μοντέλα παλινδρόμησης και να διεξάγει ανάλυση διακύμανσης κατά ένα παράγοντα.

Γενικές Ικανότητες
 • Αυτόνομη εργασία
 • Λήψη αποφάσεων
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
 • Προαγωγή της αναλυτικής και συνθετικής σκέψης.

Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Έννοιες Πληθυσμού και Δείγματος. Τυχαία Δείγματα. Συχνότητες, Ιστογράμματα, Γραφικές Παραστάσεις. Αριθμητικά Χαρακτηριστικά Δείγματος. Στατιστικά. Δειγματικές Κατανομές. Κατανομές χ2, t και F. Δειγματοληψία από Κανονικούς Πληθυσμούς.
 • Στατιστική Συμπερασματολογία: Εκτιμητική και Στατιστικά Τεστ (βασικές έννοιες, μεθοδολογία).
 • Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση (βασικές έννοιες, μεθοδολογία). Ανάλυση της Διακύμανσης κατά ένα Παράγοντα. Ανάλυση της Διακύμανσης κατά δύο Παράγοντες.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης Στην τάξη
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Οργάνωση Διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις (13Χ4) 52
Αυτοτελής Μελέτη 104
Επίλυση Ασκήσεων - εργασίες 31.5
Σύνολο Μαθήματος 187.5
Αξιολόγηση Φοιτητών Γραπτή τελική εξέταση στα Ελληνικά (σε περίπτωση φοιτητών Erasmus στην Αγγλική γλώσσα) η οποία περιλαμβάνει επίλυση προβλημάτων εφαρμογής των γνώσεων που αποκτήθηκαν και συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Δείτε την υπηρεσία Εύδοξος ή το τοπικό αποθετήριο του Τμήματος Μαθηματικών για τα παρεχόμενα συγγράμματα ανά ακαδημαϊκό έτος. Συγγράμματα και άλλες πηγές εκτός της υπηρεσίας Εύδοξος:

 • Mendenhall, W., Scheaffer, R. L. and Wackerly, D. D.(1981). Mathematical Statistics with Applications. 2d ed. ISBN: 0-534-98019-8. Duxbury Press. Boston