Εισαγωγή στον Προγραμματισμό (ΜΑΥ343)

Από Wiki Τμήματος Μαθηματικών

Γενικά

Σχολή Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Τμήμα Μαθηματικών
Επίπεδο Σπουδών Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος MAY343
Εξάμηνο 3
Τίτλος Μαθήματος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ
Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες Διαλέξεις και Ασκήσεις / Quiz (Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 5, Πιστωτικές Μονάδες: 7.5)
Τύπος Μαθήματος Επιστημονικής Περιοχής
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων Ελληνική
Το Μάθημα Προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus Ναι (στην Αγγλική γλώσσα)
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL) Δείτε το eCourse, την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Tο μάθημα στοχεύει στην ανάλυση και επίλυση προβλημάτων χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή καθώς και στην εισαγωγή μιας γλώσσας προγραμματισμού υψηλού επιπέδου (που στην περίπτωση αυτή είναι η C++ και η Python). Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

 • Γράψει απλά ή σύνθετα προγράμματα.
 • Επαληθεύσει την ορθότητα και την καταλληλόλητα ενός προγράμματος.
 • Αποσφαλματώσει ένα πρόγραμμα.
 • Κατανοήσει θεμελιώσεις έννοιες, δομές και τεχνικές προγραμματισμού.
 • Χρησιμοποιήσει πίνακες, συμβολοσειρές και συναρτήσεις.
 • Κατανοήσει βασικές έννοιες αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού.
 • Διεξάγει προχωρημένους αριθμητικούς υπολογισμούς μέσω προγραμματισμού.
 • Χρησιμοποιήσει δομές ροής ελέγχου, συνθήκες, δομές απόφασης και βρόχους.
 • Δομήσει ένα πρόγραμμα με τη βοήθεια επαναληπτικών και αναδρομικών συναρτήσεων.
 • Προγραμματίσει βασικές λειτουργίες σε δεδομένα, όπως αναζήτηση και ταξινόμηση.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προαγωγή ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ανάλυση απαιτήσεων για επίλυση προβλημάτων
 • Ανάπτυξη αλγοριθμικής σκέψης
 • Ικανότητα αφαίρεσης στη μοντελοποίηση προβλημάτων

Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Εισαγωγή στον προγραμματισμό
 • Αριθμητικοί, boolean και λογικοί τελεστές
 • Εντολές και παραστάσεις
 • Έλεγχος ροής: if/else, switch, for, while, do-while
 • Πίνακες, συμβολοσειρές, αντικείμενα
 • Είσοδος/Έξοδος
 • Συναρτήσεις, εμβέλεια μεταβλητών και αναδρομή
 • Αναζήτηση και ταξινόμηση δεδομένων
 • Στοιχειώδεις δομές δεδομένων.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης
 • Εβδομαδιαίες διαλέξεις στην τάξη
 • Εργαστήρια στις εργαστηριακές αίθουσες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
 • Χρήση διαφανειών στις διαλέξεις.
 • Χρήση υπολογιστών στο εργαστήριο για την ανάπτυξη και έλεγχο των προγραμμάτων.
 • Λογισμικό Προγραμματισμού στο περιβάλλον DevC++.
 • Λογισμικό Προγραμματισμού στο περιβάλλον python.
 • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ecourse
Οργάνωση Διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις (13Χ5) 65
Αυτοτελής Μελέτη 100
Επίλυση Ασκήσεων - εργασίες 22.5
Σύνολο Μαθήματος 187.5
Αξιολόγηση Φοιτητών
 • Γραπτή τελική εξέταση (70%)
  1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
  2. Ανάπτυξη προγραμμάτων
 • Εργαστηριακές Ασκήσεις (30%)
  1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
  2. Ανάπτυξη προγραμμάτων

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Δείτε την υπηρεσία Εύδοξος ή το τοπικό αποθετήριο του Τμήματος Μαθηματικών για τα παρεχόμενα συγγράμματα ανά ακαδημαϊκό έτος. Συγγράμματα και άλλες πηγές εκτός της υπηρεσίας Εύδοξος:

 • L. Jesse, Πλήρες εγχειρίδιο της C++, Εκδόσεις Α. Γκιούρδα, 2006. Κωδικός Ευδ: 12374.
 • Βιβλίο [50656350]: Υπολογισμοί και Προγραμματισμός με την Python, John V. Guttag, Κλειδάριθμος, 2015.
 • Βιβλίο [59357236]: Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με την Python, Schneider David
 • Βιβλίο [77119000]: Προγραμματισμός με την Python, Στράτος Καλαφατούδης, Γεώργιος Σταμούλης
 • Βιβλίο [320152]: Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με αρωγό τη γλώσσα Python [Ηλεκτρονικό Βιβλίο], Γεώργιος Μανής
 • Βιβλίο [174838]: Python Scripting for Computational Science [electronic resource], Hans Petter Langtangen
 • Βιβλίο [170352]: Beginning Python [electronic resource], Magnus Lie Hetland
 • [Περιοδικό / Journal] Science of Computer Programming, ELSEVIER.
 • [Περιοδικό / Journal] ACM Transactions on Programming Languages and Systems (TOPLAS)