Θέματα Επιχειρησιακής Έρευνας (MAE732A)

Από Wiki Τμήματος Μαθηματικών

Γενικά

Σχολή Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Τμήμα Μαθηματικών
Επίπεδο Σπουδών Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος MAE732A
Εξάμηνο 7
Τίτλος Μαθήματος ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες Διαλέξεις (Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3, Πιστωτικές Μονάδες: 6)
Τύπος Μαθήματος Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων Ελληνική
Το Μάθημα Προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus Ναι (στην Αγγλική γλώσσα)
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL) Δείτε το eCourse, την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα Στόχοι του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στη μοντελοποίηση προβλημάτων ακέραιου προγραμματισμού, η εξοικείωση των φοιτητών στη μεθοδολογία του δυναμικού προγραμματισμού και σε μεθοδολογίες, τεχνικές και εργαλεία για την υποστήριξη λήψης αποφάσεων υπό συνθήκες αβεβαιότητας / κινδύνου. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής /τρια θα είναι σε θέση να:
 • μοντελοποιεί και επιλύει προβλήματα ακέραιου προγραμματισμού, και να αντιλαμβάνεται τη διαφορά από τα προβλήματα γραμμικού προγραμματισμού
 • κατανοεί τις βασικές αρχές του δυναμικού προγραμματισμού
 • διατυπώνει μια απλή αναδρομική εξίσωση δυναμικού προγραμματισμού
 • επιλυεί με χρήση δυναμικού προγραμματισμού κλασικά προβλήματα βελτιστοποίησης
 • χειρίζεται βασικά εργαλεία λήψης αποφάσεων, αναπαριστά ένα πρόβλημα λήψης απόφασης γραφικά και μαθηματικά και προσδιορίζει τη βέλτιστη απόφαση.
Γενικές Ικανότητες
 • Αυτόνομη εργασία
 • Λήψη αποφάσεων
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Ακέραιος γραμμικός προγραμματισμός (Μοντελοποίηση προβλημάτων ακέραιου και μεικτού ακέραιου προγραμματισμού, Αλγόριθμοι ακέραιου προγραμματισμού). Δυναμικός προγραμματισμός (Αρχή Bellman, Προβλήματα πεπερασμένου και άπειρου ορίζοντα, Εφαρμογές σε προβλήματα διαδρομών, αντικατάστασης εξοπλισμού, αποθεμάτων). Ανάλυση αποφάσεων (Γενικά χαρακτηριστικά των προβλημάτων αποφάσεων, αποφάσεις σε συνθήκες αβεβαιότητας, αποφάσεις σε συνθήκες κινδύνου, δένδρα αποφάσεων, ανάλυση κινδύνου).

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
 • Χρήση Lindo/Lingo
 • Οι φοιτητές επικοινωνούν μαζί μου με email
Οργάνωση Διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις (13Χ3) 39
Αυτοτελής Μελέτη 78
Ασκήσεις Πεδίου (δίνονται 3-4 σύνολα ασκήσεων) 33
Σύνολο Μαθήματος 150
Αξιολόγηση Φοιτητών 100%)

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Δείτε την υπηρεσία Εύδοξος ή το τοπικό αποθετήριο του Τμήματος Μαθηματικών για τα παρεχόμενα συγγράμματα ανά ακαδημαϊκό έτος. Συγγράμματα και άλλες πηγές εκτός της υπηρεσίας Εύδοξος:

 • Bellman, R.E.. Dynamic Programming, Princeton University Press, 1957, Princeton, NJ. Republished 2003
 • Bertsekas D. P. Dynamic Programming and Optimal Control, Vols. I and II, Athena Scientific, 1995, (3 Edition Vol. I, 2005, 4th Edition Vol. II, 2012),
 • BERTSIMAS D. and J. N. TSITSIKLIS Introduction to Linear Optimization, Athena Scientific 1997
 • HADLEY G. Linear Programming, Addison-Wesley Publishing Company, INC, 1965
 • HILLIER F. S. and G. J. Lieberman. Introduction Operations research. The McGraw-Hill Companies, 2001
 • WINSTON W. L., Operations research (Applications and algorithms). Duxbury Press (International Thomson Publishing) 1994.
 • [Περιοδικό / Journal] Mathematical Programming Journal, Series A and Series B
 • [Περιοδικό / Journal] INFORMS Transactions on Education (ITE)