Κλασική Μηχανική (ΜΑΥ648)

Από Wiki Τμήματος Μαθηματικών

Γενικά

Σχολή Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Τμήμα Μαθηματικών
Επίπεδο Σπουδών Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος MAY648
Εξάμηνο 6
Τίτλος Μαθήματος ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ
Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες Διαλέξεις (Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 4, Πιστωτικές Μονάδες: 7.5)
Τύπος Μαθήματος Επιστημονικής Περιοχής
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων Ελληνική
Το Μάθημα Προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus Ναι (στην Αγγλική γλώσσα)
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL) Δείτε το eCourse, την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα Το μάθημα παρέχει μια εισαγωγή στη θεωρητική φυσική και αποσκοπεί να διευρύνει τις γνώσεις της Μηχανικής που έχει ήδη αποκτηθεί ακόμα και στη μέση εκπαίδευση, με βασικό κριτήριο την εφαρμογή μαθηματικού φορμαλισμού σε φυσικά προβλήματα. Ως εκ τούτου στο μάθημα εισάγονται οι βασικές έννοιες της κλασσικής μηχανικής και της εφαρμογής τους σε σωματίδια, συστήματα σωματιδίων και συνεχή μέσα. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση να χρησιμοποιεί προηγμένα μαθηματικά για να περιγράψει τα φυσικά φαινόμενα και να ερμηνεύσει μαθηματικά αποτελέσματα με φυσικούς όρους. Επίσης οι φοιτητές αναμένεται να αναπτύξουν τις δεξιότητες για τη διαμόρφωση και την επίλυση προβλημάτων φυσικής.
Γενικές Ικανότητες
  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Επανάληψη-σύνδεση μέσω φυσικών εννοιών με τα βασικά εργαλεία: εμβαδά, μάζα και πυκνότητα, ροπές αδράνειας και κέντρο μάζας. Στοιχεία διαφορικών εξισώσεων και οι βασικές έννοιες της μηχανικής (ο χώρος, ο χρόνος και το υλικό σημείο). Αξιώματα του Νεύτωνα και η έννοια της δύναμης. Γραμμική κίνηση, Ενέργεια και στροφορμή. Κεντρικές δυνάμεις, Συστήματα πολλών σωμάτων. Μηχανική κατά Langrange, Χαμιλτονιανή Μηχανική.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης Στην τάξη
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Οργάνωση Διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις (13Χ4) 52
Αυτοτελής Μελέτη 104
Επίλυση Ασκήσεων - εργασίες 31.5
Σύνολο Μαθήματος 187.5
Αξιολόγηση Φοιτητών Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Δείτε την υπηρεσία Εύδοξος ή το τοπικό αποθετήριο του Τμήματος Μαθηματικών για τα παρεχόμενα συγγράμματα ανά ακαδημαϊκό έτος. Συγγράμματα και άλλες πηγές εκτός της υπηρεσίας Εύδοξος:

  • Κ. Τσίγκανος, Εισαγωγή στη Θεωρητική Μηχανική, Εκδόσεις Σταμούλη, 2004.