Μετεωρολογία (ΜΑE802)

Από Wiki Τμήματος Μαθηματικών

Γενικά

Σχολή Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Τμήμα Μαθηματικών
Επίπεδο Σπουδών Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος MAE802
Εξάμηνο 8
Τίτλος Μαθήματος ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ
Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες Διαλέξεις (Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3, Πιστωτικές Μονάδες: 6)
Τύπος Μαθήματος Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων Ελληνική
Το Μάθημα Προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus Ναι (στην Αγγλική γλώσσα)
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL) Δείτε το eCourse, την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα Το μάθημα έχει ως στόχο να δώσει στους φοιτητές του Τμήματος Μαθηματικών την ευκαιρία να γνωρίσουν τις βασικές έννοιες της Μετεωρολογίας και να διαπιστώσουν αν ενδιαφέρονται να ασχοληθούν επαγγελματικά ή ερευνητικά με το συγκεκριμένο αντικείμενο στο μέλλον. Ειδικότερα, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:
  • να γνωρίζει τους ορισμούς και τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των διαφόρων μετεωρολογικών παραμέτρων.
  • να γνωρίζει τον κύριο μηχανισμό δημιουργίας των διαφόρων μετεωρολογικών φαινομένων.
  • να γνωρίζει τους κύριους τρόπους μέτρησης των μετεωρολογικών παραμέτρων και τα μετεωρολογικά όργανα.
Γενικές Ικανότητες
  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Αυτόνομη εργασία
  • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Περιεχόμενο Μαθήματος

Καιρός και κλίμα. Σύνθεση και κατακόρυφη δομή της ατμόσφαιρας. Ηλιακή ακτινοβολία και διάδοση θερμότητας. Θερμοκρασία. Ατμοσφαιρική πίεση. Άνεμος και κυκλοφορίες μικρής και μεγάλης κλίμακας. Υγρασία. Ατμοσφαιρική ευστάθεια. Νέφη, ομίχλη, δρόσος και πάχνη. Υετός (βροχή, χιόνι, κλπ.). Μέτωπα. Ατμοσφαιρικές διαταραχές. Μετεωρολογικά όργανα και μετρήσεις μετεωρολογικών παραμέτρων. Βασικά στοιχεία ανάλυσης και πρόγνωσης του καιρού. Επίσκεψη στο Εργαστήριο Μετεωρολογίας του Τμήματος Φυσικής και στο μετεωρολογικό σταθμό του Πανεπιστημίου.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης Διαλέξεις - παρουσιάσεις στην αίθουσα
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών Χρήση της πλατφόρμας “E-course” του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Οργάνωση Διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις (13Χ3) 39
Αυτοτελής Μελέτη 90
Επίλυση Ασκήσεων - εργασίες 15
Εκπαιδευτικές επισκέψεις 6
Σύνολο Μαθήματος 150
Αξιολόγηση Φοιτητών Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου, οι οποίες περιλαμβάνουν ερωτήσεις γνώσης και κατανόησης του περιεχομένου του μαθήματος.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Δείτε την υπηρεσία Εύδοξος ή το τοπικό αποθετήριο του Τμήματος Μαθηματικών για τα παρεχόμενα συγγράμματα ανά ακαδημαϊκό έτος. Συγγράμματα και άλλες πηγές εκτός της υπηρεσίας Εύδοξος:

  • Ahrens CD, Henson Ρ. 2018: Meteorology Today: An Introduction to Weather, Climate and the Environment 12th Edition, Cengage Learning.