Μη Παραμετρική Στατιστική - Κατηγορικά Δεδομένα (ΜΑΕ835)

Από Wiki Τμήματος Μαθηματικών

Γενικά

Σχολή Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Τμήμα Μαθηματικών
Επίπεδο Σπουδών Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος MAE835
Εξάμηνο 8
Τίτλος Μαθήματος ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες Διαλέξεις (Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3, Πιστωτικές Μονάδες: 6)
Τύπος Μαθήματος Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων Ελληνική
Το Μάθημα Προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus Ναι (στην Αγγλική γλώσσα)
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL) Δείτε το eCourse, την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα Στόχος του μαθήματος αυτού είναι η εισαγωγή των φοιτητών στις μεθόδους και τις τεχνικές της Mη Παραμετρικής Στατιστικής (προσημικοί έλεγχοι, έλεγχοι καλής προσαρμογής κοκ), καθώς επίσης και η εφαρμογή τους σε πραγματικά πρακτικά προβλήματα. Σκοπός είναι με την παρακολούθηση του μαθήματος ο φοιτητής να έχει κατανοήσει τις βασικές μεθόδους της Μη Παραμετρικής Στατιστικής, να γνωρίζει πότε θα πρέπει να τις υιοθετεί και πως να τις εφαρμόζει.
Γενικές Ικανότητες
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών.

Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Έλεγχος μέσης τιμής ή μέσων τιμών: (απλό προσημικό τεστ, προσημικό τεστ κατά ζεύγη, τεστ Wilcoxon, Wilcoxon - Mann - Whitney, Kruskal - Wallis). Τεστ καλής προσαρμογής (X2 τεστ , Kolmogorov - Smirnov). Μέτρα Συσχέτισης. Τεστ ροών.
 • Κατηγορικές Μεταβλητές. Δειγματικά μοντέλα, Στατιστικοί Έλεγχοι ποσοστών, Πίνακες Συνάφειας (Τεστ Ανεξαρτησίας, Συμμετρίας, Περιθώριας Ομοιογένειας), 2 x 2 Πίνακες Συνάφειας (Ακριβές Τεστ Fisher, Τεστ McNemar), Εφαρμογές, Λογαριθμογραμμικά μοντέλα για πίνακες συνάφειας.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης Στην τάξη
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Οργάνωση Διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις (13Χ3) 39
Αυτοτελής Μελέτη 78
Επίλυση Ασκήσεων - εργασίες 33
Σύνολο Μαθήματος 150
Αξιολόγηση Φοιτητών Γραπτή τελική εξέταση στα Ελληνικά (σε περίπτωση φοιτητών Erasmus στην Αγγλική γλώσσα) η οποία περιλαμβάνει επίλυση προβλημάτων εφαρμογής των γνώσεων που αποκτήθηκαν και συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Δείτε την υπηρεσία Εύδοξος ή το τοπικό αποθετήριο του Τμήματος Μαθηματικών για τα παρεχόμενα συγγράμματα ανά ακαδημαϊκό έτος. Συγγράμματα και άλλες πηγές εκτός της υπηρεσίας Εύδοξος:

 • Agresti, A. (2007). An Introduction to Categorical Data Analysis. 2 ed. ISBN: 978- 0-470-38800-# Wiley
 • Conover, W. J. (1999). Practical Nonparametric Statistics. 3 ed. ISBN: 978-0-471- 16068-# John Wiley & Sons
 • Ζωγράφος, Κ. (2009). Κατηγορικά Δεδομένα. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
 • Μπατσίδης, Α. (2010). Εισαγωγή στη Μη Παραμετρική Στατιστική. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων