Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση των Μαθηματικών (MAE649)

Από Wiki Τμήματος Μαθηματικών

Γενικά

Σχολή Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Τμήμα Μαθηματικών
Επίπεδο Σπουδών Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος MAE649
Εξάμηνο 6
Τίτλος Μαθήματος ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες Διαλέξεις και Εργαστηριακές Ασκήσεις (Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3, Πιστωτικές Μονάδες: 6)
Τύπος Μαθήματος Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων Ελληνική
Το Μάθημα Προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL) Δείτε το eCourse, την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα Να αναπτύξουν οι φοιτητές γνώσεις σχετικές με διδασκαλία της Πληροφορικής και των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών και να αποκτήσουν ικανότητες σχεδίασης, ανάπτυξης και αξιολόγησης κατάλληλων διδακτικών παρεμβάσεων (εκπαιδευτικών σεναρίων) οι οποίες αποσκοπούν στη μάθηση βασικών εννοιών και εργαλείων της Πληροφορικής (προγραμματισμός μικροσυστημάτων και απτικών συστημάτων, προγραμματιστικά υπολογιστικά εργαλεία και λογισμικά, ρομποτική, λογισμικά γενικής χρήσης, Διαδίκτυο και εκπαίδευση).
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής
 • Προγραμματιστικός σχεδιασμός και υλοποίηση - Εμπέδωση
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Αυτόνομη Εργασία.

Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Οι ΤΠΕ ως εργαλείο διδασκαλίας και μάθησης. Βασικές έννοιες Διδακτικής Πληροφορικής: διδακτικό τρίγωνο και διδακτικό συμβόλαιο
 • Προγράμματα σπουδών Πληροφορικής και ΤΠΕ και Διδακτικές στρατηγικές. Τα πνευματικά Δικαιώματα που απορρέουν από τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών και ηθική στο Διαδίκτυο. Διαδικτυακές πλατφόρμες εκπαίδευσης, σύγχρονες και ασύγχρονες μορφές Διδασκαλίας από απόσταση, εικονική τάξη.
 • Το Διαδίκτυο και οι εκπαιδευτικές εφαρμογές. Η δημιουργία ιστοσελίδων, Blogs, Wikis με Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο (HTML-JavaScript).
 • Η εκπαίδευση από απόσταση (LMS) συνεργατική μάθηση και ειδικές εφαρμογές στην εκπαίδευση εξ αποστάσεως (OBS studio-Twitch TV, Jitsi, Zoom).
 • Διαδραστικές Τεχνολογίες στην εκπαίδευση (MIT scratch), Προγραμματισμός πολυμεσικών εφαρμογών (Adobe Flash).
 • Kινητές, IoT και Wearable τεχνολογίες στην εκπαίδευση (BLE, Wi-Fi, Beacons, NFC, touchpad, Android, tinkercad-circuits simulator-3D printing). Ρομποτική στην εκπαίδευση.
 • Χρήση της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στην εκπαίδευση των Μαθηματικών (ΕΛ/ΛΑΚ για την εκπαίδευση GeoGebra, MathML, Maxima).
 • Χρήση εργαλείων επεξεργασίας κειμένου ανοιχτού κώδικα- Latex, Kile, JabRef, bibtex4Word
 • Εργαλεία επεξεργασίας εικόνας-βίντεο (Gimp, Audacity, SynFig Studio, Blender, Tupitube)
 • Προγραμματισμός κινητών και Διαδραστικών-Απτικών εφαρμογών με τη χρήση του Blynk.   

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών Χρήση Εργαστηρίου Μικροϋπολογιστών
Οργάνωση Διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις (13Χ3) 39
Αυτοτελής Μελέτη 78
Επίλυση Ασκήσεων - εργασίες 33
Σύνολο Μαθήματος 150
Αξιολόγηση Φοιτητών Γραπτή εξέταση

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Δείτε την υπηρεσία Εύδοξος ή το τοπικό αποθετήριο του Τμήματος Μαθηματικών για τα παρεχόμενα συγγράμματα ανά ακαδημαϊκό έτος. Συγγράμματα και άλλες πηγές εκτός της υπηρεσίας Εύδοξος:

 • ---