Ρευστομηχανική (ΜΑΕ847)

Από Wiki Τμήματος Μαθηματικών

Γενικά

Σχολή Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Τμήμα Μαθηματικών
Επίπεδο Σπουδών Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος MAE847
Εξάμηνο 8
Τίτλος Μαθήματος ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες Διαλέξεις (Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3, Πιστωτικές Μονάδες: 6)
Τύπος Μαθήματος Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων Ελληνική
Το Μάθημα Προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus Ναι (στην Αγγλική γλώσσα)
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL) Δείτε το eCourse, την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Το μάθημα είναι μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες της Μηχανικής των Ρευστών. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής ή η φοιτήτρια θα είναι σε θέση να:

 • εφαρμόσει τις βασικές έννοιες της Μηχανικής των Ρευστών.
 • κατανοήσει και εφαρμόσει προχωρημένες αναλυτικές και προσεγγιστικές τεχνικές σε προβλήματα της Μηχανικής των Ρευστών.
 • να αναλύσει κριτικά και να συγκρίνει την αποτελεσματικότητα των μεθόδων και να εμβαθύνει στην περαιτέρω κατανόηση τους.
 • συνδυάσει προχωρημένες τεχνικές για την επίλυση νέων προβλημάτων στην περιοχή της Μηχανικής των Ρευστών και να εμβαθύνει στην περαιτέρω κατανόηση τέτοιων μεθόδων.
Γενικές Ικανότητες

Το μάθημα αποσκοπεί στο να μπορεί ο πτυχιούχος αν αποκτήσει την ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης βασικών γνώσεων της Ρευστομηχανικής και γενικότερα των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών.

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Λήψη Αποφάσεων
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Φυσικές ιδιότητες των ρευστών
 • Στατική των ρευστών
 • Κινηματική των ρευστών
 • Διατήρηση της μάζας-Εξίσωση συνέχειας και Ροϊκή συνάρτηση
 • Μεταβολή της ορμής, Διαφορικές εξισώσεις κίνησης για μη-πραγματικά ρευστά - εξισώσεις Euler, Διαφορικές εξισώσεις κίνησης για πραγματικά ρευστά - εξισώσεις Navier-Stokes
 • Θεωρία Οριακού Στρώματος
 • Εφαρμογές της Ρευστομηχανικής

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης Στην τάξη
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
 • Παροχή υλικού μελέτης μέσω του ecourse.
 • Επικοινωνία με τους φοιτητές χρησιμοποιώντας e-mail, και τις πλατφόρμες ecourse και MTeams.
Οργάνωση Διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις (13Χ3) 39
Μελέτη της θεωρίας 78
Επίλυση Ασκήσεων 33
Σύνολο Μαθήματος 150
Αξιολόγηση Φοιτητών
 • Εβδομαδιαίες ασκήσεις
 • Τελική εργασία
 • Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Δείτε την υπηρεσία Εύδοξος ή το τοπικό αποθετήριο του Τμήματος Μαθηματικών για τα παρεχόμενα συγγράμματα ανά ακαδημαϊκό έτος. Συγγράμματα και άλλες πηγές εκτός της υπηρεσίας Εύδοξος:

 • ---