Αστρονομία (ΜΑE801)

Από Wiki Τμήματος Μαθηματικών

Γενικά

Σχολή Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Τμήμα Μαθηματικών
Επίπεδο Σπουδών Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος MAE801
Εξάμηνο 8
Τίτλος Μαθήματος ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες Διαλέξεις (Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3, Πιστωτικές Μονάδες: 6)
Τύπος Μαθήματος Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων Ελληνική
Το Μάθημα Προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus Ναι (στην Αγγλική γλώσσα)
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL) Δείτε το eCourse, την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα Το μάθημα παρέχει στο φοιτητή μια εισαγωγή στις βασικές έννοιες της αστρονομίας. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/-τρια θα είναι σε θέση:
  • να γνωρίζει τις φυσικές παραμέτρους που αφορούν τη δομή, την εξέλιξη και το θάνατο των αστεριών
  • να περιγράφει τα κύρια χαρακτηριστικά του Ήλιου και της δραστηριότητάς του
  • να γνωρίζει τα χαρακτηριστικά των σωμάτων που απαρτίζουν το πλανητικό μας σύστημα
  • να αναγνωρίζει τα δομικά χαρακτηριστικά του Γαλαξία μας και των άλλων γαλαξιών
  • να παρουσιάζει τις σύγχρονες αντιλήψεις τόσο για τη δομή όσο και για την εξέλιξη του σύμπαντος.
Γενικές Ικανότητες
  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Αυτόνομη εργασία
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Μηχανισμοί εκπομπής και απορρόφησης της ακτινοβολίας. Μεταφορά της ακτινοβολίας. Αστρικά μεγέθη και αποστάσεις. Αστρικά φάσματα και ταξινόμηση Hertzsprung-Russell. Εσωτερική δομή, σχηματισμός και εξέλιξη των αστεριών. Καταληκτικά στάδια: λευκοί νάνοι, αστέρια νετρονίων και μαύρες τρύπες. Επισκόπηση του Ήλιου. Ηλιακό σύστημα. Μεταβλητά και ιδιότυπα αστέρια. Αστρικές ομάδες και σμήνη. Μεσοαστρική ύλη. Ο Γαλαξίας μας. Οι άλλοι γαλαξίες. Κοσμολογία.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης Πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών Χρησιμοποιείται το σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Moodle για τη διάθεση σημειώσεων και ασκήσεων στους φοιτητές.
Οργάνωση Διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις (13Χ3) 39
Μελέτη βιβλιογραφίας 90
Μη καθοδηγούμενη μελέτη 18
Εξετάσεις 3
Σύνολο Μαθήματος 150
Αξιολόγηση Φοιτητών Γραπτές εξετάσεις στο τέλος του μαθήματος.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Δείτε την υπηρεσία Εύδοξος ή το τοπικό αποθετήριο του Τμήματος Μαθηματικών για τα παρεχόμενα συγγράμματα ανά ακαδημαϊκό έτος. Συγγράμματα και άλλες πηγές εκτός της υπηρεσίας Εύδοξος:

  • "Αstrophysics, volume Ι", F. Shu, Crete University Press, ISBN: 978-960-7309-16-7 (in Greek).
  • "Αstrophysics, volume ΙI", F. Shu, Crete University Press, ISBN: 978-960-7309-17-4 (in Greek).