Βάσεις Δεδομένων και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών (MAE741)

Από Wiki Τμήματος Μαθηματικών

Γενικά

Σχολή Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Τμήμα Μαθηματικών
Επίπεδο Σπουδών Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος MAE741
Εξάμηνο 7
Τίτλος Μαθήματος ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες Διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις (Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3, Πιστωτικές Μονάδες: 6)
Τύπος Μαθήματος Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων Ελληνική
Το Μάθημα Προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus Ναι (στην Αγγλική γλώσσα)
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL) Δείτε το eCourse, την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα Με την επιτυχή ολοκλήρωση του εργαστηριακού μαθήματος, οι φοιτητές αποκτούν γνώση και κατανόηση των παρακάτω θεμάτων:
 • Βασικές αρχές σχεδίασης μιας εφαρμογής Διαδικτύου.
 • Βασικά στοιχεία σχεδίασης Βάσεων Δεδομένων, βασικοί ορισμοί του σχεσιακού μοντέλου και ορισμοί σχέσεων στις Βάσεις Δεδομένων.
 • Κανόνες σύνταξης της γλώσσας HTML/XHTML και βασικά στοιχεία της γλώσσας μορφοποίησης CSS.
 • Βασικά στοιχεία της γλώσσα προγραμματισμού SQL για τις Βάσεις Δεδομένων και υλοποίησης πινάκων.
 • Δημιουργία ερωτημάτων και ορισμού σχέσεων πινάκων πάνω σε Βάσεις Δεδομένων.
 • Βασικά στοιχεία της γλώσσας JavaScript και Διαδικτυακού προγραμματισμού σε γλώσσα PHP.
 • Επικοινωνία διαδικτυακού προγράμματος σε PHP με SQL Βάσεις Δεδομένων, ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων.
 • Επίλυση γραμμικών προβλημάτων με τη χρήση της PHP και της βιβλιοθήκης επίλυσης συστημάτων γραμμικών εξισώσεων LAPACK.
 • Επίλυση στατιστικών προβλημάτων με χρήση των στατιστικών συναρτήσεων της PHP.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής
 • Λήψη αποφάσεων
 • Προγραμματιστικός σχεδιασμός και υλοποίηση - Εμπέδωση
 • Αυτόνομη Εργασία

Περιεχόμενο Μαθήματος

 • Μοντέλα δεδομένων με έμφαση στο σχεσιακό. Εισαγωγή στη σχεσιακή άλγεβρα και σχεσιακό λογισμό. Εννοιολογικά μοντέλα: το μοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων. Θεωρία εξαρτήσεων. Κανονικοποίηση σχήματος (1NF, 2NF, 3NF, BCNF). Σχεδιασμός βάσεων δεδομένων. Εισαγωγή στα συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων. Από το λογικό στο φυσικό SQL μοντέλο.
 • Τύποι δεδομένων της SQL και εφαρμογή σε Β.Δ. MySQL. Δημιουργία πινάκων, τροποποίηση πεδίων, προσθήκη εγγραφών σε πίνακα, διαχείριση πινάκων Β.Δ.
 • Δημιουργία βασικών SQL ερωτημάτων σε πίνακες.
 • SQL συζεύξεις, εμφώλευση και ομαδοποίηση, SQL συσχετίσεις πινάκων, ξένα κλειδιά, stored procedures, triggers.
 • Εισαγωγή στον παγκόσμιο ιστό και στις δυνατότητές του. Προγράμματα ανάπτυξης σελίδων για τον παγκόσμιο ιστό. Βασικές εντολές μορφοποίησης περιεχομένου της HTML, Πρόσθεση εικόνων και διασυνδέσεων σε μια σελίδα. Δημιουργία Πινάκων και πλαισίων, HTML επίπεδα, layers.
 • HTML και μορφοποίηση περιεχομένου χρησιμοποιώντας CSS (Cascading Style Sheets). Προηγμένοι τρόποι αποκριτικής μορφοποίησης με χρήση της βιβλιοθήκης Bootstrap.
 • Εισαγωγή στη JavaScript, σύνταξη, τρόποι εισαγωγής της JavaScript σε HTML.
 • Εισαγωγή στην PHP, βασικές δυνατότητες της γλώσσας, είσοδος έξοδος, τύποι δεδομένων, συνθήκες, βρόγχοι επανάληψης.
 • Δημιουργία φορμών σε HTML και ανάκτηση πληροφορίας της φόρμας μέσω PHP με χρήση μεθόδων GET, POST.
 • Χρήση PHP και MySQL, παρουσίαση των συναρτήσεων της PHP εισαγωγής και ανάκτησης πληροφορίας από πίνακες της Β.Δ. (mysqli-PDO api). Δημιουργία δυναμικών σελίδων υποστηριζόμενων από πίνακες της Β.Δ.
 • Μαθηματικές επεκτάσεις της PHP, PHP και επεξεργασία δεδομένων από Β.Δ. για επίλυση συστημάτων γραμμικών εξισώσεων, παρουσίαση της κλάσης PHP-LAPACK
 • Μαθηματικές επεκτάσεις της PHP, PHP και στατιστική επεξεργασία δεδομένων από Β.Δ., παρουσίαση των στατιστικών συναρτήσεων της PHP
 • Ασύγχρονη επικοινωνία με τη Β.Δ., PHP και AJAX. Παρουσίαση της βιβλιοθήκης jQuery και της διαμόρφωσης JSON.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης Στην τάξη
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών Χρήση Εργαστηρίου Μικροϋπολογιστών
Οργάνωση Διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις (13Χ3) 39
Αυτοτελής Μελέτη 78
Επίλυση Ασκήσεων - εργασίες 33
Σύνολο Μαθήματος 150
Αξιολόγηση Φοιτητών
 • Με χρήση νέων ΤΠΕ και μετρικών χρήσης της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης (5%)
 • Εξέταση εργαστηριακών ασκήσεων (10%)
 • Εξαμηνιαία εργασία και γραπτή εξέταση

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Δείτε την υπηρεσία Εύδοξος ή το τοπικό αποθετήριο του Τμήματος Μαθηματικών για τα παρεχόμενα συγγράμματα ανά ακαδημαϊκό έτος. Συγγράμματα και άλλες πηγές εκτός της υπηρεσίας Εύδοξος:

 • PHP 6 AND MYSQL 5 FOR DYNAMIC WEB SITES, 5 Edition, LARRY ULLMAN, ISBN-13: 978-0134301846, 2018.
 • JAVASCRIPT & JQUERY interactive front-end web development, Jon Duckett, ISBN-13: 978-1118531648, 2017.