Παλινδρόμηση και Ανάλυση Διακύμανσης (ΜΑΕ733)

Από Wiki Τμήματος Μαθηματικών

Γενικά

Σχολή Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Τμήμα Μαθηματικών
Επίπεδο Σπουδών Προπτυχιακό
Κωδικός Μαθήματος MAE733
Εξάμηνο 7
Τίτλος Μαθήματος ΠΑΛΙΝΔΡOMΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝAΛΥΣΗ ∆ΙΑΚΎMΑΝΣΗΣ
Αυτοτελείς Διδακτικές Δραστηριότητες Διαλέξεις (Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας: 3, Πιστωτικές Μονάδες: 6)
Τύπος Μαθήματος Ειδίκευσης
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
Γλώσσα Διδασκαλίας και Εξετάσεων Ελληνική
Το Μάθημα Προσφέρεται σε Φοιτητές Erasmus Ναι (στην Αγγλική γλώσσα)
Ηλεκτρονική Σελίδα Μαθήματος (URL) Δείτε το eCourse, την Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μαθησιακά Αποτελέσματα Στόχος του µαθήµατος είναι η παρουσίαση, η µελέτη και οι εφαρµογές µοντέλων απλής και πολλαπλής γραµµικής παλινδρόµησης και ανάλυσης διακύµανσης κατά ένα και περισσότερους παράγοντες. Το γενικό γραµµικό µοντέλο παρουσιάζεται για να ενοποιήσει τα ανωτέρω µοντέλα παλινδρόµησης και ανάλυσης διακύµανσης. Το μάθημα αυτό έχει ως στόχο την κατανόηση της θεωρίας των γραμμικών μοντέλων και τις εφαρμογές τους στη μοντελοποίηση στατιστικών δεδομένων. Επικεντρώνεται σε μοντέλα παλινδρόμησης και μοντέλα ανάλυσης διακύμανσης και τα μοντέλα αυτά ενοποιούνται στο πλαίσιο του γενικού γραμμικού μοντέλου. Παρουσιάζεται η σχετική θεωρία και εφαρμόζεται σε σύνολα δεδομένων για τη δημιουργία του κατάλληλου γραμμικού μοντέλου, το έλεγχο της καταλληλότητάς του, τον έλεγχο ικανοποίησης των συνθηκών υπό τις οποίες ορίζεται. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν κατανοήσει τα προαναφερθέντα θέματα της θεωρίας γραμμικών μοντέλων και θα μπορούν να τα εφαρμόζουν για την ανάλυση στατιστικών δεδομένων.
Γενικές Ικανότητες
  • Αυτόνομη εργασία
  • Λήψη αποφάσεων
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
  • Σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Θεωρία γραµµικών µοντέλων. Απλή γραµµική παλινδρόµηση. Πολλαπλή γραµµική παλινδρόµηση. Ανάλυση διακύµανσης κατά ένα και περισσότερους παράγοντες. Εφαρµογές.

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι - Αξιολόγηση

Τρόπος Παράδοσης Στην τάξη (πρόσωπο με πρόσωπο)
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών Χρήση Τ.Π.Ε. στην επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Διδασκαλίας
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις (13Χ3) 39
Αυτοτελής Μελέτη 78
Επίλυση Ασκήσεων - εργασίες 33
Σύνολο Μαθήματος 150
Αξιολόγηση Φοιτητών Γραπτή τελική εξέταση στα Ελληνικά (σε περίπτωση φοιτητών Erasmus στην Αγγλική γλώσσα) η οποία περιλαμβάνει επίλυση προβλημάτων εφαρμογής των γνώσεων που αποκτήθηκαν και συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Δείτε την υπηρεσία Εύδοξος ή το τοπικό αποθετήριο του Τμήματος Μαθηματικών για τα παρεχόμενα συγγράμματα ανά ακαδημαϊκό έτος. Συγγράμματα και άλλες πηγές εκτός της υπηρεσίας Εύδοξος:

  • Kutner, M. H., Nachtsheim, Ch., Neter, J. and Li. W. (2004). Applied Linear Statistical Models. 5 Edition, McGraw-Hill.
  • Montgomery, D. C., Peck, E. A. και Vining, G. G. (2006). Introduction to linear regression analysis. 4th Edition, Wiley.
  • Rencher, A. C. (2000). Linear models in statistics. Wiley.
  • Sahai, H. and Ageel, M. (2000). The Analysis of Variance. Birkhauser.
  • Καρακώστας, Κ. (2002). Γραµµικά Μοντέλα: Παλινδρόµηση και Ανάλυση ∆ιακύµανσης. Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων.